<>

15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΟΡΘOΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛOΓΙΟ…

ΕΥΘΥΜΗΣ…ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 2016
ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΟΥΤΕ ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΣ. ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΑΓΙΟΣΥΝΗΝ ΕΝ ΦΟΒΩ ΘΕΟΥ

Τί εἶναι ὁ ἁγιασμός, πού εἶναι ἀπαραίτητος γιά τήν ψυχική μας σωτηρία, γιά νά ἀξιωθοῦμε νά δοῦμε τόν Κύριο;αγιασμος-1

Θ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2016

bardakas2ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 1aaaΚλαίνε στον Εθνικό ύμνο, κάνουν τον Σταυρό τους…

«…ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΣΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ…!»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΕΝ∆ΥΜΑ

Οἱ σύγχρονοι πολιτικοί διέψευσαν τά ὁράματα τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ

ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΑΦΟΡΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

αλφαβηταριοἈναζητώντας τή χαμένη ἀθωότητα

16 Αυγουστου 1943 – Κομμενο Άρτας: Ολοκαύτωμα από τους ναζί

komeno

Η Κοιμησις της Θεοτοκου

ΚΟΙΜΗΣΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Απολυτίκιον ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Της Ελλάδος απάσης Συ προΐστασαι πρόμαχος, και τερατουργός εξαισίων της εκ Προύσσης Εικόνι σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, και γαρ φωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς, δεινούς τε απελαύνεις δαίμονας, και παραλύτους δε συσφίγγεις Αγαθή. κρημνών τε σώζεις και πάσης βλάβης τους σοι προστρέχοντας. δόξα τω σω ασπόρω τοκετώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου τοιαύτα τέρατα.

Απολυτίκιον ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ

Πάντων των τιμώντων σου Αγνή, την σεπτήν Εικόνα και πίστει ασπαζομένων αυτήν, Άχραντε προΐστασαι, ως προστασία πιστών, λυτρουμένη των θλίψεων, αυτούς και κινδύνων, όθεν σοι προσπίπτομεν, ταύτην τιμώντες σεπτώς, Μήτερ και βοώμεν εν πίστει, ρύσαι και ημάς τους σους δούλους, πάντων των δεινών τε και κακώσεων.

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 

Τελευταία Νέα

«…ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΣΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ…!»

Τό ἀκοῦμε νά ψάλλεται στίς Ἐκκλησίες μας καί δεν τοῦ δίνομε τήν δέουσα προσοχή…! Ὁ ἂνθρωπος, εἰδικῶς στίς ἡμέρες αὐτές, νομίζει πώς ἡ οἰκονομική δύναμη, εἶναι τό …πᾶν γιά μιά εὐτυχισμένη καί χαρούμενη ζωή…!  Ἡ λατρεία τῆς ὓλης, ἒχει γίνει πλέον τό πιό «διαδεδομένο… σπόρ» γιά τόν ἂφρονα θνητό, πού σέρνεται ἐπάνω στήν γῆ, χειρότερος…

.