<>

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2018

κυριακη του τυφλου ομιλια 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 2018

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

συνομιλια με τον ουρανιο πατερα

γνωριμια του θεου

Στόν Ηρωά μου Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο Καβουρίδη τόν Μάρτυρα τόν Αγιο καί Ηρωα του καθήκοντος

Ο ΘΕΟΣ ΔΙΕΤΑΞΕ

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ  Ν΄ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ 

κυριακη των μυροφορων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ «ΚΑΙΕΙ»

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Απολυτίκιον ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Της Ελλάδος απάσης Συ προΐστασαι πρόμαχος, και τερατουργός εξαισίων της εκ Προύσσης Εικόνι σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, και γαρ φωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς, δεινούς τε απελαύνεις δαίμονας, και παραλύτους δε συσφίγγεις Αγαθή. κρημνών τε σώζεις και πάσης βλάβης τους σοι προστρέχοντας. δόξα τω σω ασπόρω τοκετώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου τοιαύτα τέρατα.

Απολυτίκιον ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ

Πάντων των τιμώντων σου Αγνή, την σεπτήν Εικόνα και πίστει ασπαζομένων αυτήν, Άχραντε προΐστασαι, ως προστασία πιστών, λυτρουμένη των θλίψεων, αυτούς και κινδύνων, όθεν σοι προσπίπτομεν, ταύτην τιμώντες σεπτώς, Μήτερ και βοώμεν εν πίστει, ρύσαι και ημάς τους σους δούλους, πάντων των δεινών τε και κακώσεων.

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 

Τελευταία Νέα

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΑΤΕΡΑ

Κάθε άνθρωπος, έχει τήν δυνατότητα, έχει τό δικαίωμα καί τό προνόμιο από όλα τά δημιουργήματα του Θεού νά πλησιάζει τόν Θρόνο του Θεού καί νά ανοίγει τήν καρδιά του καί νά καταθέτει όλα τά αιτήματα καί όλους τους πόνους της ζωής του!!! Εχει τήν ευλογία κάθε άνθρωπος, πλούσιος η πτωχός, λευκός ή μαύρος,νά καταθέτει ενώπιον…

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!

Πόσο λυπάμαι αυτούς που βλέπω στή ζωή μας, νά ζουν μέ μικρότητες, μέ ταπεινούς υπολογισμούς καί κλείνουν όλους τούς δρόμους τών υψηλών έργων καί των θεάρεστων πράξεων καί περιορίζονται στό νά βαδίζουν ενα άχαρο καί θλιβερό μονοπάτι μικρών ή χυδαίων ή ματαίων υπολογισμών μακρυά από τήν χαρά καί τήν αναγεννητική δύναμη της Εκκλησίας. Πόσο λυπάμαι…

.