ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Categories: Αλληλογραφία

ALLHLOGRAFIAἈγαπητή Ὂλγα

1ον

Οἱ διαφωνίες γιά τό σφράγισμα, τήν «κάρτα τοῦ Πολίτη» κ.λπ.., ἂν κατάλαβα καλά τό νόημα τοῦ ἐρωτήματός σου, ὡς λύση στό, πραγματικά μεγάλο αὐτό πρόβλημα, προσανατολίζεσαι καί προτείνεις ἓνα διαζύγιο, ἓναν χωρισμό, τήν διάλυση μιᾶς Οἰκογενείας.

Αὐτή εἶναι ἡ πιό «πρόχειρη» καί «εὒκολη» λύση γιά πολλά ἂτομα.

Ὃμως, ἀπό τήν, ἐπί τόσα χρόνια, ἐμπειρία μου, ἒχω ἀντιμετωπίσει πάρα πολλές περιπτώσεις ἲδιες καί πολύ σκληρές (εἶναι ἡ ἀλήθεια).

Καί σήμερα ἀκόμα, στήν Ἐκκλησία μας, ἒρχονται Γονεις, μόνοι μέ τά παιδιά τους, ἀντιμετωπίζοντας γκρίνιες, καυγάδες καί συγκρούσεις.

Οἱ διαφωνίες γιά τό σφράγισμα, τήν «κάρτα τοῦ Πολίτη» κ.λπ.., δέν πρέπει νά μᾶς κάνουν νά ἁμαρτάνωμε πιό πολύ, διαλύοντας ἓναν Γάμο καί μεγαλώνοντας τά παιδιά χωρίς τόν ἓναν ἀπό τούς δύο Γονεῖς.

Τό ΤΙ εἶναι σφράγισμα καί ποία ἡ σχέση του μέ ὃλα αὐτά πού μᾶς ἒχουν φέρει καί τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται σήμερα σέ πολύ μεγάλη κλίμακα, ἀκόμα καί ἂν δέν τό γνωρίζομε (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Πιστωτικές κάρτες γιά μισθοδοσία ἢ σύνταξη, προϊόντα μέ «κώδικες» κ.λπ.) τά ὁποῖα (ὃπως καί ἡ «κάρτα τοῦ Πολίτη») εἶναι «προάγγελοι» τῆς ΕΠΙΒΟΛΗΣ τοῦ χαράγματος, χρησιμοποιοῦνται καθημερινῶς ἀπό ὃλους ὃπως εἲπαμε ἀλλά δέν μποροῦν νά γίνουν ἀφορμές ἢ αἰτίες τσακωμῶν μεταξύ ζευγαριῶν, πολύ περισσότερο ὃταν ὑπάρχουν καί παιδιά, τά ὁποῖα ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ δέν φταῖνε νά ὑποφέρουν τό «σόκ» ἑνός χωρισμοῦ τῶν γονέων των…!

Τότε, θά μοῦ πῆς δικαιολογημένα, «τί πρέπει νά κάνη αὐτός πού θέλει νά ἀκολουθήση τό Πάτριο Ἑορτολόγιο;»

Ἡ ΜΟΝΗ λύση, εἶναι ἡ ΘΕΡΜΗ καί ἐκ βάθους καρδίας ΠΡΟΣΕΥΧΗ, τῆς ὁποίας τήν δύναμη ΔΕΝ ἒχομε ἀντιληφθεῖ πλήρως.

Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις, πού ΞΑΦΝΙΚΑ, ἐκεῖ πού ὑπῆρχαν τσακωμοί, μετά ἀπό Προσευχές πού γίνονται μέ πράγματική ΠΙΣΤΗ, μετά ἀπό κλάμμα πού βγαίνει μέσα ἀπό τήν ψυχή, βλέπω μέ πραγματική εὐτυχία καί τούς δύο Γονεῖς, νά Ἐκκλησιάζωνται μαζί μέ τά Παιδιά τους….!

Τόν ἂλλον ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ νά τόν πείσης μέ γκρίνιες, μέ καυγάδες καί τελικῶς μέ τό χείριστο ὃλων (ὃταν μάλιστα ὑπάρχουν Παιδιά), πού εἶναι ὁ χωρισμός.

Καί δέν μπορεῖς νά φαντασθῆς πόσο μεγάλο ΚΑΚΟ γίνεται στίς τρυφερές Παιδικές ψυχοῦλες, τό νά ἀκοῦν γκρίνιες (καί μάλιστα μέ μεγάλη ἒνταση) πού σχετίζονται μέ θέματα Πίστεως.

Καταντοῦν στό τέλος, νά «μισήσουν» τήν ἒννοιαν τῆς Πίστεως, καί νά τούς κάνωμε, ἀντί καλοῦ τεράστιο κακό, κάνοντάς τα νά πιστέψουν πώς ἡ Πίστις, ὁ Κύριός μας καί τά Ἱερά Μυστήρια, εἶναι ὑπόλογα γιά τήν «κατἀντια» τῆς οἰκογενείας των.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ λοιπόν, ΥΠΟΜΟΝΗ καί ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσπαθοῦν οἱ ἂνθρωποι νά ἐπικοινωνοῦν μέ τόν ἂνθρωπό τους καί ΟΧΙ ἀκραῖες καί διαλυτικές ἐνέργειες

2ον

Γιά τό θέμα τῆς διορατικότητος Ἱερωμένων στην εποχη μας πού θίγεις, πρέπει νά ποῦμε κάποια πράγματα, διότι εἶναι πολύ ευκολο να πεσωμε και  σέ πλάνες, ΗΜΈΡΕΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΙΕΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΕΣΑΝ ΜΟΝΟΙ τους ΕΝΑ ΡΑΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΑΕΣΤΡΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ…..

ΟΥΔΕΙΣ δύναται νά ἀρνηθῆ πώς ὑπῆρξαν ἀλλά καί Ιερωμένοι, Μοναχοί, Ἀσκηταί κ.λπ., (δέν ἐννοῶ κοσμικούς διότι  ἐκεῖ χωροῦν πολλές συζητήσεις), οἱ ὀποῖοι, μέ  τό χάρισμα τῆς διορατικότητος, εἶπαν καί ἒγραψαν πράγματα Θεόπνευστα.

Πολλά πού ἐλέχθησαν κατά τό παρελθόν (πρίν ἀπό πολλά-πολλά χρόνια,) ἐπαληθεύθησαν καί αὐτό μᾶς κάνει νά δεχθοῦμε πώς ὑπῆρξε Θεία φώτιση καί πώς οἱ χαρισματοῦχοι οἱ ὁποῖοι τά εἶπαν ἢ τά ἒγραψαν, μετέφεραν αὐτά τά ὁποῖα Ὁ Κύριός μας, ΕΠΕΤΡΕΨΕ νά προλεχθοῦν.

Ὃμως, ὃλοι γνωρίζομε τίς παρεμβάσεις τίς ὁποῖες επιχειρεῖ ΠΑΝΤΟΤΕ ὁ σατανᾶς.

Ἒτσι, δέν εἲμεθα εἰς θέσιν νά γνωρίζομε τήν προέλευσιν τῶν λεγομένων καί νά δίδωμεν ΠΑΝΤΟΤΕ καί ΑΚΡΙΤΩΣ πίστιν σ’ αὐτά.

Ἐμφανίζονται πάμπολλοι, εἰδικῶς στίς ἡμέρες μας, οἱ ὁποῖοι προλέγουν τό τί πρόκειται νά συμβῆ σέ πολους τομεῖς.

Εἶναι πολύ πιθανόν νά εἶναι πραγματικά χαρισματικοί καί τά λογια τους νά βγαίνουν μετά ἀπό Προσευχές καί Νηστεῖες, ὁπότε ἒχουν ἀξίαν.

Εἶναι ὃμως ἐπίσης πιθανόν, νά προέρχωνται ἐκ τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ αὐτήν τήν μέθοδο διά νά «περάση» μυνήματα δικά του.

Ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχή., ὃταν εὑρισκώμεθα ἐνώπιον ρασοφορων οἱ ὁποῖοι γίνονται, ἂθελά τους τίς περισσότερες φορές, μεταφορεῖς τῶν θελήσεων τοῦ πονηροῦ.

Ἀλλά γιά ποῖον λὀγον ὁ σημερινός, κυρίως, ἂνθρωπος, ἀποζητᾶ νά μάθη τά «μελλούμενα»;

Πίστις, Προσυεχή καί τό «σχέδιο Τοῦ Κυρίου μας, θά ὑλοποιηθῆ, εἲτε τό γνωρίζομε ἐμεῖς, εἲτε ὂχι.

Ἡ περιέργεια καί ἡ ἀναμονή κάποιων  πραγμάτων πού ἀκοῦμε ἀπό τά στόματα αὐτῶν τῶν χαρισματικῶν, ἲσως, ρασοφόρων (εγω αμφιβαλω ότι υπαρχουν στην εποχη μας), δέν θά μᾶς λύσουν τά προβλήματα.

Οἱ ἲδιοι λόγοι (περιέργεια κ.λπ.) ὁδηγοῦν πολλές ψυχές καί στούς «μελλοντολόγους», οἱ ὁποῖοι, ἐκμεταλλευόμενοι τίς ἐπιθυμίες τῶν ἀνθρώπων, πλουτίζουν κυριολεκτικῶς, λέγοντες εἲτε ψέματα προκειμένου νά βγάλουν χρήματα, εἲτε αὐτά τά ὁποῖα σκοτεινές δυνάμεις τούς δίδουν ἐντολή νά ποῦν μέ ἀποτέλεσμα οἱ ΑΝΟΗΤΟΙ πού προστρέχουν σ’ αὐτούς, νά χάνουν καί τήν ψυχήν των.

Επαναλαμβάνω, πώς πρέπει νά προσέχομε ΠΟΛΥ. Ἂς κάνωνμε τό Σημεῖον Τοῦ Σταυροῦ ἐνώπιόν των (ἐάν βρεθοῦμε ἀπέναντί των) καί κυρίως, ἂς προσευχηθοῦμε γιά τήν βοήθεια Τοῦ Κυρίου, ἀφίνοντας τά μελλούμενα στόν ΘΕΙΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΝ!

Τό ἂν ἐμεῖς τά «μάθαμε» πιό ἐνωρίς ΟΥΔΕΜΙΑΝ ἀξίαν οὐσιαστικήν ἒχει, πέραν τοῦ ὃ,τι, πολλές φορές, περιμένοντας τήν ὑλοποίηση τῶν ὃσων ἐμάθαμε, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕΘΑ καί δέν κάναμε αὐτά πού πρέπει, ὣστε νά βοηθήσωμε εἰς τήν ὑλοποίησιν τὼν Θείων Σχεδιασμῶν.

3ον

Γιά τό θέμα τοῦ Τάματος, ἡ μόνη δύναμις πού μπορεῖ νά μᾶς βοηθήση οὐσιαστικά καί ΔΥΝΑΤΑ νά ὑλοποιήσωμε αυτό που ζηταμε από τον Θεον είναι η προσευχη.

ΜΗΝ ΤΑΖΗΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ:

Προσευχή, Πίστις, θέλησις, Προσπάθεια.

Ο Χριστός, Η Παναγία Μητέρα μας και οι Αγιοι δέν απαιτουν ταξιματα, χρυσον αργυρον η ευρω. Τα ταματα είναι επινοήσεις ανθρωπων. Ο Θεος μετραει συμφωνα με την πιστιν και όχι με το χρυσαφι…

Ὃλα μπορεῖ ὁ ἂνθρωπος νά τά ἐπιτύχη, ἐάν πραγματικά τό θέλη. Δέν ἒχει παρά νά Προσευχηθῆ ΖΕΣΤΑ, μέ πραγματική ΠΙΣΤΗ καί νά εἶναι ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ νά παλαίψη.  Θά «πέση», θά σηκωθῆ θά παλαίψη, θά χάση καί θά κερδιση «μάχες», ἀλλά στό τέλος θά τά κατάφερη.

 

Η  ὑλοποίηση τοῦ Τάματός του, ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ, είναι απαραιτητη.