ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ «ΚΑΙΕΙ»

Categories: Αρθρα

…Ὃταν κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ιερεύς ἐκφωνεῖ τό : «Έν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν….» ὁ ἀναφερόμενος Ἐπίσκοπος θεωρεῖται ΠΑΡΩΝ καί μάλιστα μέ τό δικό του «Πιστεύω» καί ὁ Ἱερεύς, ἂν ὁ Ἐπίσκοπος πού μνημονεύεται εἶναι κακόδοξος, ἀποδέχεται τήν κακοδοξία του, δεδομένου πώς τόν ἀναγορεύει ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ του…

================================

Κληρικοί πού μνημονεύουν Πατριάρχας καί ‘Επισκόπους οίκουμενιστάς, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνακηρυχθοῦν ἃγιοι, ἀπό την Ἐκκλησία.
Ὑπῆρξαν πολύ καλοί ἂνθρωποι καί συνεπέστατοι Μοναχοί, ἐπί παραδείγματι, ὁ π. Γεώργιος Κασλίδης, ὁ π. Πορφύριος καί ὁ π.Παίσιος, άλλά καί ὃσοι ἂλλοι «ἁγιοποιήθηκαν» ἐνῶ μνημόνευαν ἐν ζωῆ οίκουμενιστάς Πατριάρχας καί Ἐπισκόπους. Ὡστόσο, δέν μποροῦν νά χαρακτηρισθοῦν ΑΓΙΟΙ, διότι συνεπορεύθησαν λατρευτικά μέ ΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ἐπισκόπους καί Πατριάρχας, άλλά με οἰκουμενιστάς καί <παπόδουλους>.

Αύτός πού θά ἀνακηρυχθῆ Ἃγιος, θά πρέπει νά ἒχη περάσει τήν «κόκκινη γραμμή», τό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως καί τήν θυσία γιά την, προάσπιση τῆς Ὀρθοδόξου ὁμολογίας, πού ἒχει μεγάλο κόστος καί θέλει ΤΟΛΜΗ!

Κληρικός ΠΑΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΟΣ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας που μνημονεύει Έπίσκοπο οἰκουμενιστη, εἶναι ὡς νά μνημονεύη αἱρετικό ἢ ἀλλόθρησκο, καθ’ ὃσον ὁ οἰκουμενισμός ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ, ἀπορρίπτει τήν ΒΑΣΙΝ τῆς Πίστεώς μας, πού δέν εἶναι ἂλλη ἀπό τό ὃτι Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Ὁ ΜΟΝΟΣ ἀληθινός Θεός καί Σωτήρ τοῦ κόσμου καί πώς τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον περιέχει ὁλοκληρωμένην τήν σώζουσα ἀλήθειαν.
Ὁ ΕΠΑΡΑΤΟΣ οἰκουμενισμός, εἶναι ἡ Πυραμίδα ἡ ὁποία <κτίζεται>, χρησιμοποιῶντας ὠς ὑλικά ὃλα τά δόγματα, τίς δοξασίες καί τίς μύριες ὃσες ΑΙΡΕΣΕΙΣ πού κυκλοφοροῦν, ὂχι μόνον ἀνεμπόδιστες ἀλλά καί ὑποστηριζόμενες θερμῶς ἀπό τό σατανολατρικό κατεστημμένο , ὃπως ἐπίσης χρησιμοποιῶντας ὃλες τίς κυκλοφοροῦσες κατά ἑκατοντάδες <θρησκεῖες>, προκειμένου νά …<ἐνθρονισθῆ> στήν κορυφή αὐτῆς τῆς πυραμίδος ὁ ἐκλεκτός τοῦ ΣΚΟΤΟΥΣ, ο παρουσιασθησόμενος ὡς….<Χριστός> ὣστε νά καταστῆ δυνατό τό νά πλανευθοῦν ἀκόμα καί οἱ ἐκλεκτοί…!

Ὃταν κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ιερεύς ἐκφωνεῖ τό : «Έν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν….» ὁ ἀναφερόμενος Ἐπίσκοπος θεωρεῖται ΠΑΡΩΝ καί μάλιστα μέ τό δικό του «Πιστεύω» καί ὁ Ἱερεύς, ἂν ὁ Ἐπίσκοπος πού μνημονεύεται εἶναι κακόδοξος, ἀποδέχεται τήν κακοδοξία του, δεδομένου πώς τόν ἀναγορεύει ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ του.
Αυτή εἶναι ἡ Ἐκκλησιολογική ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, δηλαδή τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας καί ἐκεῖνος πού ἀθετεῖ καί δέν τηρεῖ ΠΙΣΤΩΣ τούς κανόνας καί ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ, δεν μπορεῖ νά θεωρηθῆ Ἃγιος, ἒστω καί ἂν ἒτσι τόν ἀνακηρύξουν ὃλα τά Πατριαρχεῖα καί ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Ἀκόμα καί ἂν ὁ Ἁγιοποιηθείς πληροῖ ΟΛΕΣ τίς ἂλλες ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά Αγιοποίηση, δέν εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ ἀπονομή σ’αυτόν, τῆς ΥΨΙΣΤΗΣ αύτῆς διακρίσεως. Καί αὐτοί ἀκομα πού ἀποτειχίζονται, ἀλλά ὡστόσο μνημονεύουν Ἐπίσκοπο τοῦ οἰκουμενιστικοῦ, ὡς ἂνω, Συστήματος, ἀκόμα καί ἂν ὁ ἐν λόγω Ἐπίσκοπος δέν δηλώνει οἰκουμενιστής, συμφώνως πρός τόν κανόνα τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων τῆς Φυσικῆς καί τοῦ Μαθηματικοῦ Κανόνος εἶναι καί αὐτός μολυσμένος ἀπό τό δηλητηριο τοῦ οἰκουμενισμοῦ…!

Η Αυθορμητη πενα π. Ευθύμιος Μπαρδάκας