Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Categories: Αρθρα

….πρέπει νά γινῃ ΦΑΝΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, μέσω τοῦ ὁποίου θά ὁπλίση μέ τά ἀπαραίτητα ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ τά Ἑλληνόπουλα καί θά τά καταστήσῃ ΑΤΡΩΤΑ στα Ὓπουλα, φθοροποιᾶ καί σατανολατρικά κελεύσματα τῶν ἐκφραστῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ ἐπαράτου οἰκουμενισμοῦ, οἱ ὁποῖοι, νομιμοποιοῦν τήν αἱμομειξία, τήν κτηνοβασἰα, τἠν παιδοφιλία καί κάθε εἲδους σατανολατρική διαστροφή, προκειμένου νά διαλύσουν ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα καί νά τήν μετατρέψουν σέ ἓνα συνονθἰλευμα λαῶν χωρίς προσωπικότητα, χωρίς Ἱστορία, χωρίς Πᾳραδόσεις, χωρίς Πίστη στον Θεό καί χωρίς δυνατότητα ἀντιδράσεως στά ὓπουλα σχέδιά τους…!

Τό σκότος ἐπιτίθεται.
Στόχος του, τι ἂλλο; Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ…!
Τά «στατιστικά στοιχεῖα» βίας κατά Όρθοδόξων χώρων Λατρείας, εἶναι πολύ εὒγλωττα.
Εἶναι μάλιστα, ὃπως θά δοῦμε, πολύ χαρακτηριστικό σημάδι ἡ πολύ σημαντική αὒξησις τῶν περιστατικῶν αὐτῶν, ἀπό ἒτους εἰς ἒτος καί μἀλιστα, χωρίς νά εἶναι καταγεγραμμένες ΟΛΕΣ οἱ σχετικές περιπτώσεις…!
Διαβάζομε στις σχετικές ἐπίσημες άνακοινώσεις, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί μάλιστα ἀπό τήν «Γεν. Γραμματεία θρησκευμάτων», ἡ ὁποία ΑΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΣ καί μέ τεράστιο ΘΡΑΣΟΣ βάλλει εὐθέως κατά τῆς Πίστεώς μας, (μέ τόν προϊστάμενόν της νά ζητᾶ κατά τρόπον λυσσαλαῖον τήν κατάργησιν τῆς Προσευχῆς στά Σχολεῖα…!,) πώς τό 99,9% τῶν βανδαλιστικῶν καί ἂκρως ὑβριστικῶν ἐπίθέσεων, στρέφονται κατά τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ προσκηνυμάτων…!
Αὐτό σημαίνει πώς ὁ ἐν λόγῳ φορέας, ἁπλῶς ΔΕΝ ΝΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ὂλα τά περιστατικά βίας κατά Ὀρθοδόξων Προσκηνυμάτων καί χώρων Λατρείας, δεδομένου πώς πολλά ἐξ αὐτῶν τῶν περιστατικῶν, ἒχουν δημοσιοποιηθεῖ εὐρέως καί δέν δύνανται νά… ἀποκρυβοῦν…!
2015: Κατεγράφησαν (συμφώνως πρός τήν ἀνακοίνωσιν) 138 περιστατικά βανδαλιστικῶν περιστατικῶν κατά Χριστιανικῶν προσκηνυμάτων, ἐκ τῶν ὁποίων τά 137 .! ἐσημειώθησαν κατά ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ χώρων Λατρείας ἢ γενικῶς «ἐνδιαφέροντος» καί μόνον 1 κατά Ρωμαιοκαθολικοῦ χώρου.
Πέραν αὐτῶν, ἐσημειώθησαν 4 περιστατικά κατά Ἰουδαϊκῶν προσκηνυμάτων καί 5 κατά χώρων Μουσουλμανικοῦ ἐνδιαφέροντος.
2016: Στις 126 σελίδες πού ἒχει ἡ σχετική ἒκθεση, κατεγράφησαν 209 περιστατικά κατά Χριστιανικοῦ ἐνδιαφέροντος χώρων, ἐκ τῶν ὁποίων τά 208 ἀφοροῦν σέ ΟΡΘΟΔΟΞΑ προσκηνύματα καί χώρους Λατρείας καί πάλι μόνον 1 τήν Ρωμαιοκαθοικήν Ἐκκλησίαν.
Ἒπίσης, ἀναφέρονται 5 κατά Ἰουδαϊκοῦ ἐνδιαφἐροντος χώρων καί μόνον 1 κατά Μουσουλμανικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐνῶ δέν ἐσημειώθησαν βίαια περιστατικά κατά Θρησκευικῶν χώρων ἂλλων δογμάτων (γενικῶς).
Ὃπως ἀναφέρει ὁ ἲδιος ὁ φορεύς δημοσιοποιήσεως τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, «τά περιστατικά πού καταγράφονται εἶναι μόνο ὃσα γνωστοποιήθηκαν στό δίκτυο καταγραφῆς τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, συνεπῶς τά περιστατικά ἐπιθέσεων καί βανδαλισμῶν ἐνδεχομένως (!!!) νά εἶναι περισσότερα»
Εἶναι χαρακτηριστικό τό ὃ,τι δέν μποροῦν οἱ δημοσιοποιοῦντες τά ἀνωτέρω νά κατατάξουν ΟΛΑ αὐτά τά βίαια περιστατικά σέ ἐνέργειες ΜΗ ἒχουσες σχέση μέ ἀντιορθοδόξους σκοπούς καί ἒτσι κἀνοουν μἰα προσπάθεια νά συνδυάσουν τίς άντιορθόδοξες αὐτές ἐπιθέσεις μέ πρόθεσιν ληστείας ἢ διαρρίξεων γιά κλοπές…!
Ἒτσι, ἐκ τῶν 208 περιπτώσεων κατά ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ἱερῶν Χώρων, καταχωρίζουν τίς 166 περιπτώσεις ὡς ἐμπεριέχουσες καί τήν πρόθεσιν ληστείας…!
Καί πάλιν ὃμως, ἀπομένουν 42 περιπτώσεις πού ΔΕΝ μποροῦν νά τίς δικαιολογήσουν…!
Ἡ προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς σκέψεώς μας καί ἀποδόσεως τῶν βανδαλισμῶν σέ αἰτίες διάφορες τοῦ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (διαρρήξεις, ἀρχαιοκαπηλία, ληστεῖες κ.λπ) εἶναι προφανής ἀλλά καί ἐξοργιστική.
Διαβάσαμε πώς Ἀρμένιοι προσεπάθησαν νά ματαιώσουν τίς Ὀρθόδοξες Τελετουργικές Ἐκδηλώσεις στούς Ἁγίους Τόπους πρός τιμήν τῆς Ὑψώσεως Τοῦ Τιμίου Σταυροῦ…!
Συνεπῶς εὑρισκόμεθα ἐνὠπιον μίας ὀργανωμένης ἐκστρατείας ἐναντίον κάθε ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ἐκδηλώσεως καί δέν εἶναι .. «τυχαῖα φαινὀμενα ἢ κινούμενα ἀπό… τά ταπεινά κίνητρα τῆς ληστείας, τῆς κλοπῆς, τῆς ἀρχαιοκαπηλίας κ.λπ., τά πάσης φύσεως βἰαια περιστατικά κατά τῶν Ὀρθοδόξων Προσκηνυμάτων…!
Στήν Πατρίδα μας, τήν ἐκ παραδόσεως ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΑΔΑ μας, τόν τελευταῖο καιρό, ζοῦμε μια ἐξωφρενική κατάσταση προσπαθείας τῶν… «κυβερνητῶν» νά μᾶς ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΟΥΝ, νά μᾶς ξεκόψουν ἀπό τήν Πίστη μας, νά σταματήσουν τά Ἑλληνόπουλα νά Προσεύχωνται, μαζί μέ μία παράλληλη ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ καί ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ τακτική ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, μέ τήν παράδοση τῆς Σημαίας μας στα χέρια Ἀλβανῶν κ.λπ., μέ ἀποφάσεις «ὑπουργῶν», «γεν. γραμματέων ὑπουργείων», καί λοιπῶν ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ (προφανῶς) πρακτόρων (πραγματικῶν ἢ ἐκ…βλακείας, ἂς διαλέξουν μόνοι των), πού παριστάνουν τούς … «κυβερνητικούς παράγοντες», στηριζόμενοι στήν δική μας ἀβελτηρία πού τούς ἀνεχόμεθα χωρίς νά ἀντιδροῦμε, εἰρηνικά βεβαίως, ἀλλά ΣΘΕΝΑΡΑ καί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ- ΚΑ…!
Ἐπειδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ οἱ… ἁρμόδιοι νά διορθωθοῦν καί νά ἐπιστρέψουν στις Ἀρχές καί τά Ἰδανικά τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως, τό βάρος ὁλόκληρο τῆς ἀποτελεσματικῆς ἀντιδράσεως, πέφτει στους ὣμους τοῦ θεσμοῦ τῆς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ καί στήν δραστηριοποίησιν τῶν Γονέων, (αὐτῶν, τοὐλάχιστον, πού ἐξακολουθοῦν νά αἰσθάνωνται καί νά ΕΙΝΑΙ πραγματικοί Γονεῖς καί ΟΧΙ ἁπλῶς… κατά νόμον…!!)
Ἐπίσης, ἐδῶ ἒρχεται νά παίξη τόν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ της ρόλο ἡ ἲδια ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ μας, πού πρέπει, ἀλλά καί ΟΦΕΙΛΕΙ, ἀνεξαρτήτως τῶν ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ καί ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ἐντολῶν ἀλλά καί…ΑΠΕΙΛΩΝ τῶν κρατούντων, νά ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ καί νά ἐπαναφέρη ΤΌ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ πού στἠν περίπτωση τήν σημερινή πρέπει νά γινῃ ΦΑΝΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, μέσω τοῦ ὁποίου θά ὁπλίση μέ τά ἀπαραίτητα ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ τά Ἑλληνόπουλα καί θά τά καταστήσῃ ΑΤΡΩΤΑ στα Ὓπουλα, φθοροποιᾶ καί σατανολατρικά κελεύσματα τῶν ἐκφραστῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ ἐπαράτου οἰκουμενισμοῦ, οἱ ὁποῖοι, νομιμοποιοῦν τήν αἱμομειξία, τήν κτηνοβασἰα, τἠν παιδοφιλία καί κάθε εἲδους σατανολατρική διαστροφή, προκειμένου νά διαλύσουν ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα καί νά τήν μετατρέψουν σέ ἓνα συνονθἰλευμα λαῶν χωρίς προσωπικότητα, χωρίς Ἱστορία, χωρίς Πᾳραδόσεις, χωρίς Πίστη στον Θεό καί χωρίς δυνατότητα ἀντιδράσεως στά ὓπουλα σχέδιά τους…!
Κατόπιν ὃλων αὐτῶν, ἐπειδή ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ νά κάνωμε μόνον διαπιστώσεις, ἀλλά πρέπει νά ὑλοποιοῦμε καί κατάλληλες ΔΡΑΣΕΙΣ, σᾶς ἀπευθύνω μήνυμα καί κάλεσμα, γιά ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ἐκκλησίας καί Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας, σέ ἑναν πολυμέτωπο καί σκληρό ἀλλά ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ κοινόν ἀγῶνα πρός ἐνίσχυσιν τῶν Ἑλληνοπαίδων καί διατήρησιν τῆς Πίστεώς μας, τῶν Παρδόεών μας καί τῶν Ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας στις ἁγνές των ψυχοῦλες…!

Π.Ευθύμιος Μπαρδάκας