ΚΑΙ ΟΜΩΣ…!! ΤΑ «ΟΠΛΑ» ΥΠΑΡΧΟΥΝ…!

Categories: Αρθρα

Μᾶς περιμένουν χρόνια πολύ δύσκολα καί οἱ ἀγῶνες πού πρέπει νά δώσωμε, θά εἶναι πολύ σκληροί ἀλλά καί ἀπολύτως ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ σημασίας

Ἡ ἐποχή μας, ἒχει τό «θλιβερό προνόμιο» νά ἐντάσσεται ἀνάμεσα στίς περιόδους τῶν, καλά ὀργανωμένων, ἐπιθέσεων ἐναντίον τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου καί ΚΥΡΙΩΣ ἐναντίον τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, οἱ ὁποῖες, βεβαίως ΟΥΔΕΠΟΤΕ σταματοῦν, ἒστω καί σέ πιό μικρή κλίμακα…!
Οἱ ὀπαδοί τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, κάθε φορά πού χάνουν τίς «μάχες» τους κατά τῆς Πίστεώς μας, ἀνασυντάσσονται, σχεδιάζουν καλά τίς νέες των ἐπιθέσεις καί κτυποῦν μέ κάθε τρόπο τήν Ἁγίαν μας Πίστη…!
Δέν ἀντιλαμβάνονται ὃμως, πώς ἒτσι δημιουργοῦν νέες στρατιές νεομαρτύρων, ἀγωνιστῶν ὁμολογητῶν τῆς Πίστεώς μας, καί τελικῶς, ἀντί τῆς ἀναμενομένης ἐκ μέρους των καταστροφῆς καί ἀφανισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁδηγοῦν κατά τρόπο θαυματουργικό, σέ νέους ΘΡΙΑΜΒΟΥΣ τῆς Πίστεώς μας…!
Χάνονται βεβαίως στούς ΔΙΩΓΜΟΥΣ αὐτούς, πολλές ψυχές. Εἶναι κυρίως οἱ ψυχές αὐτῶν πού λυγίζουν κάτω ἀπό τό βάρος τῶν πιέσεων, τοῦ φόβου, τῶν ἀναγκῶν καί τῆς άδυναμίας πού τούς δημιουργεῖ ἡ ΜΗ ὓπαρξις ζεούσης πίστεως καί ἀδιαπραγματεύτου ἀποφασιστικότητος μέσα τους..
Ἒχομε ξαναπεῖ, πώς ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΛΗΣΙΣ τήν ὁποίαν μᾶς ἒχει χαρίσει Ὁ Πανάγαθος Πλάστης μας, πρέπει νά «κατατεθῆ» πρό τὼν ποδῶν Του, μέ τήν διαβεβαίωσιν ἐκ μέρους μας πώς «δέν μᾶς χρειάζεται, διότι ἡ ἐπιλογή μας εἶναι ΜΙΑ καί ΜΟΝΑΔΙΚΗ, καί αὐτή εἶναι ἡ ἐπιθυμία μας νά ἐνταχθοῦμε στούς συνειδητούς δούλους Τοῦ Κυρίου μας καί πώς ΜΟΝΗ μας λαχτάρα εἶναι τό νά ἀποκτήσωμε, μέ τήν προσήλωσή μας στόν ὀρθόν, κατά Χριστόν, τρόπο ζωῆς, τό κατάλληλο ἒνδυμα προκειμένου νά γίνωμε δεκτοί στόν Νυμφῶνα Του…!»
Παρά τήν ἀπώλεια, ὃμως, μεγάλου ἀριθμοῦ «χλιαρῶν» ψυχῶν, κατά τρόπο ἀνεξήγητον γιά τούς ἐχθρούς μας, προστίθενται στό ποίμνιό μας, ἂνθρωποι πολύ περισσότεροι ἀπό αὐτούς πού χάνονται στίς δίνες τοῦ σκότους.
Βλέπομε σήμερα, ΟΛΕΣ τίς μορφές τῶν ἀνά τόν κόσμο ἐξουσιῶν, νά προβαίνουν σέ ἐνέργειες καί νά ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ἀποφάσεις των, πού κάνουν τίς καρδιές τῶν ἐχόντων στοιχειώδη ἐπαφή μέ τόν Θεῖον Νόμον, νά … ἀνατριχιάζουν ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ.
Σατανισμός, σαρκολατρεία, χρυσολαγνεία, παιδοφιλία, ὁμοφυλλοφιλία καί κάθε μορφῆς διστροφή ἢ ἐκτροπή ἀπό τίς Ἠθικές Ἀξίες πού πρέπει νά διέπουν ἓναν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ἂνθρωπον καί ὂχι ἓνα …«ἀνθρωποειδές», ἒχουν κατακυριεύσει τίς σύγχρονες κοινωνίες, καί οἱ ΥΠΗΡΕΤΕΣ τοῦ σκότους πού ἐξουσιάζουν τίς τύχες τῶν Λαῶν, παρέχουν ..«νομική κάλυψη» σέ κάθε εἲδους ἐκτροπή καί ἀπομάκρυνση ἀπό ἰδανικά, ἀξίες καί γνήσια Θρησκευτική συνείδηση..!
Ἒχομε τονίσει πάμπολλες φορές, ἀλλά τό ἐπαναλαμβάνομε πρός ἀποφυγήν ΠΑΣΗΣ παρεξηγήσεως, πώς ἡ Πολιτική, οἱ Πολιτικοί καί τά τέτοιου εἲδους, «μαγειρεῖα», ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἒγιναν ὁδηγοί μας ἢ ποδηγέτες μας καί πώς «ἀφεντικά» μας δέν εἶναι αὐτοί (καί ΟΥΔΕΠΟΤΕ θά γίνουν) άλλἀ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ μας ὁδηγός καί ΦΑΡΟΣ, εἶναι Ὁ Κύριός μας καί Θεός μας, Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς, καί πώς ΜΟΝΟΝ ἡ Θεία Του διδασκαλία, μᾶς ὁδηγεῖ ..!
ΠΑΝΤΟΤΕ, ἀνεξαρτήτως Πολιτικῶν… «χρωμάτων» ἢ σχηματισμῶν, στηρίζαμε τίς ὀρθές ἐπιλογές καί ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΑΜΕ πᾶσαν ἐκτροπήν, μη φοβούμενοι συνέπειες κ.λπ…!
Ὃλα αὐτά, βγαίνουν αὐθορμήτως ἀπό τήν καρδιά μου, βλέποντας τό ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ τῆς «πάλαι ποτέ» Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος…!
Τά ἐξελισσόμενα πρό τῶν ὀφθαλμῶν μας γεγονότα, μᾶς ὁδηγοῦν μέ βεβαιότητα, στό ἀσφαλέστατο συμπέρασμα, πώς ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς, ἡ Πίστις μας, οἱ παρακαταθῆκες μας καί ἡ Παράδοσίς μας, ἒχουν μπεῖ στό στόχαστρο ἐχθρῶν μας, εὑρισκομένων ακόμα καί «ἐντός τῶν τειχῶν»….!
Ἡ ὁλομέτωπος ἐπίθεσις κατά τῶν δομῶν πού αἰῶνες τώρα ἀπετέλεσαν τά «μετερίζια» ἀπό τά ὁποῖα ἡ Πατρίδα μας παρέμεινε ὂρθια σέ τόσους καί τόσους ἀγῶνες της, ἡ ἐπιχειρουμένη «εἰσαγωγή» καί στήν Ἃγια μας Χώρα δραστηριοτήτων καί …«θεσμῶν» παντελῶς ξένων πρός τήν φυσιογνωμία, τήν ἰδιοσυγκρασίαν καί τόν ψυχισμό τοῦ Λαοῦ μας, εὑρίσκεται σήμερα σέ ἓνα πολύ «προχωρημένο» καί ἐπικίνδυνο σημεῖο.
Μᾶς περιμένουν χρόνια πολύ δύσκολα καί οἱ ἀγῶνες πού πρέπει νά δώσωμε, θά εἶναι πολύ σκληροί ἀλλά καί ἀπολύτως ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ σημασίας.
Κὐρια προσπάθεια τῶν ὀρατῶν καί μή κρυπτομένων πλέον ἐχθρῶν μας, ἐκτός ἀλλά καί ἐντός Ἑλλάδος, εἶναι τό νά μᾶς δημιουργήσουν «ψυχολογία ἡττοπαθοῦς», ἀπελπισίαν, φόβον καί νά μᾶς ἐξαναγκάσουν σέ ὑποχωρήσεις, «συμβιβασμούς», παραχωρήσεις, καί νά μᾶς κάνουν νά πιστέψωμε πώς «κάθε ἀντίστασίς μας θά εἶναι ματαία καί χωρίς ἐπιτυχίαν»..!
Θέλουν νά μᾶς κάνουν νά πιστέψωμε πώς «τό πᾶν ἐχάθη» καί πώς ἐνῶ αὐτοἰ ἒχουν πλῆρες καί ἀποτελεσματικό «ὁπλοστάσιο», (Νομοθετική καί ἐκτελεστική ἐξουσία στά χέρια τους) ἐμεῖς εἲμεθα ἀδύναμοι καί ΑΟΠΛΟΙ…!
ΟΙ ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ…!
Ἀγνοοῦν ἢ ὑποκρίνονται πώς ἀγνοοῦν, πώς τό δικό μας «ὁπλοστάσιο», εἶναι ΑΠΕΙΡΩΣ πιό ἰσχυρό καί πώς ἂν ἐμεῖς συνειδητοποιήσωμε τήν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΝ μας δύναμιν, δέν μποροῦν νά σταθοῦν ἀπέναντί μας ὡς ἀντίπαλοι…!
Ξέροντας πολύ καλά πώς ἂν ἐμεῖς ΠΙΣΤΕΨΩΜΕ στίς πραγματικές μας δυνάμεις καί πώς ἂν ζητήσωμε τήν συνδρομή τοῦ μεγάλου μας …«συμ μάχου» πού δέν εἶναι ἂλλος ἀπό Τόν Κύριο καί Θεό μας, προσπαθοῦν οἱ Δοῦλοι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πού παριστάνουν τούς.. «ταγούς λαῶν»..! νά μᾶς ἀποτρέψουν ἀπό τοῦ νά ΕΛΠΙΖΩΜΕ, καλλιεργῶντας ἐντέχνως κλίμα ἀπελπισίας…!
ΤΟΝΙΖΩ, γιά μιά ἀκόμα φορά, πώς τό ΑΝΙΚΗΤΟ «ὃπλο» πού δέν εἶναι ἂλλο ἀπό τήν ΠΡΟΣΕΥΧΗ ἑνός ἑκάστου, τό ΤΡΕΜΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ὃλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως ἀλλά καί οἱ ἐργαζόμενοι γιά λογαριασμό των ἐπί τῆς γῆς…!
Δέν θέλω νά μακρυγορήσω.
Κλείνω αὐτό μου τό σημείωμα, μέ μιά παραίνεση, μιά προτροπή..!
Καθημερινή ΠΡΟΣΕΥΧΗ, μέ Πίστη, μέ καθαρή καρδιά, μέ δάκρυα καί νηστεία, εἶναι τό ΑΝΙΚΗΤΟ ΟΠΛΟ μας…!
Ἡ τεράστια δύναμις τῆς Προσευχῆς, καί τοῦ ΕΝΟΣ ακόμα Πιστοῦ, ὃταν γίνεται συνειδητά, χωρίς ὑποκρισία καί μέ πραγματική συντριβή, εἶναι ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
Σκεφθεῖτε τήν δύναμη ἐκατοντάδων χιλιάδων Προσευχῶν…!
Ἡ Μεγαλόχαρη Παναγία μας, δέν θά ἐπιτρέψη τήν καταστροφή καί διάλυση τοῦ Λαοῦ πού τήν λατρεύει, ἂν καί μεγάλο μέρος του, παρασυρμένο ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ σκότους, ἒχει ἀποκοπεῖ ἀπό τήν Λατρεία Της.
Πάλι θά ἀνοίξη τήν Ἁγίαν Της Σκέπη καί θά δεχθῆ στήν μεγάλη ἀγκαλιά της τόν Λαό μας, ὃταν ἀπό τά στόματα ΟΛΩΝ μας, ἀναπέμπεται μέσα στήν Προσευχή μας καί τό:
« Οὐ σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι. Εἰ μή γάρ σύ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρὐσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν, ἓως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ· σούς γάρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν»…!
Καί πρέπει πάντοτε νά ἐνθυμῆστε, πώς τό κομποσχοίνι, ἒχει τόση δύναμη, ὃση δέν φαντάζεστε. Ἡ ἐπίκλησις «Ὑπεραγία Θεοτόκε, συγχώρησέ με καί ἐλέησέ τόν ἁμαρτωλό», ἐπαναλαμβανομένη μέ τό κομποσχοίνι στό χέρι, πρέπει νά εἶναι συχνή προσευχή γιά ὃλους..!
ΟΥΔΕΝ ΑΠΩΛΕΣΘΗ
Μή φοβᾶστε καί κυρίως, ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΤΕ.
Ὃσο καί ἂν δείχνουν …«ἰσχυροί», εἲμαστε ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ καί στό τέλος, Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός θά ξεπηδήσουν καί πάλι πολύ πιό ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΑ.
Προσευχή μέ ζέουσα Πίστη καί ΟΛΑ τά «φαντάσματα τοῦ σκότους» θά ἐξαφανισθοῦν.

Π.Ευθύμιος Μπαρδάκας

19731973-Παιανία-Αττικής. Πανήγυρη Ι. Ναού Μεταμορφώσεως. Αρχιεπίσκοπος Αυξέντιος, Αρχ/τες Γεράσιμος Βράκας, Στεφανος Τσίκουρας μετέπειτα Επίσκοποι.