Μια εικόνα φοβερά βλάσφημη

Categories: Εκκλ. Ειδησεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η εικόνα είναι φοβερά βλάσφημη πρώτον γιατί ο Κύριος δεν υπήρξε πρόσφυγας έζησε και εδίδαξε εσταυρώθη ετάφη και ανέστη στα Ιεροσόλυμα.

Δεύτερον ο Ιωσήφ ήτο προστάτης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Επίσης ο Χριστός στις πλάτες του Ιωσήφ είναι σύγχρονη, Δυτική αντιπαραδοσιακή. Προσοχή!