«Μὴ θησαυρίζετε…θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ»

Categories: Αρθρα

Ἂς στρέψωμε σήμερα τὰ βλέμματά μας πρὸς τὰ ἐπάνω, πρὸς τὸν οὐρανόν. Τῆς γῆς τὰ καλὰ τὰ ξέρομε. Ὅλα εἶναι ζυμωμένα μὲ δάκρυα καὶ ἱδρῶτα καὶ φεύγουν ἀπὸ χέρι σὲ χέρι καὶ στὸ τέλος τὰ ἀφήνωμε ὅλοι κάτω ἐδῶ, χωρὶς νὰ πάρωμε τίποτα ἀπὸ αὐτὰ μαζί μας.
«Μὴ θησαυρίζετε….» Ἐκεῖ ἐπάνω ὅμως εἰς τὸν Οὐρανὸν τί βρίσκεται γιά μᾶς;
«θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ».
Ὁ μεγαλύτερος θησαυρὸς τοῦ ἀνθρώπου ἢ μᾶλλον ἡ πηγὴ τῶν θησαυρῶν, εἶναι ὁ Χριστός. Ἀφοῦ ἐσταυρώθη χάριν ἡμῶν, ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾶ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλοσύνης τοῦ Θεοῦ ἐν ὑψηλοῖς. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν παρέχων εἰς τοὺς πιστεύοντας πάντα τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας των. Ὁ  Ἴδιος δὲ ὁ Κύριος διαβεβαιεῖ ἡμᾶς λέγων: «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς». Ὅσοι λοιπὸν ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Χριστὸν ἐδῶ εἰς τὴν γῆν διὰ τῆς πίστεως, ἀσφαλῶς θὰ συζήσωμε καὶ θὰ συμβασιλεύσωμε μετ’ Αὐτοῦ αἰωνίως καὶ θὰ γίνωμε κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν: «Κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ».
Καὶ τί εἴδους εἶναι αὐτὴ ἡ κληρονομιά; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφων περὶ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγαθῶν, πού μέλλουν οἱ δίκαιοι νὰ ἀπολαύσουν λέγει: «Ἅ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν» (Α´Κορινθ. β´9). Καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν γράφει: «Καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν» (Ἀποκ. ξ´17) καὶ ἀλλοῦ: «Καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή, οὔτε πόνος ἔσται ἔτι». (Ἀποκ. κα´ 4).
***
«Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ».

Πῶς καὶ μέ τί τρόπο; Τί σπουδαιότερο ἀλήθεια καὶ παράδοξο πράγμα, νὰ εἴμαστε εἰς τὴν γῆν καὶ νὰ θησαυρίζομε ἐν τῶ οὐρανῷ! Καὶ ὅμως ὁ τρόπος εἶναι εὔκολος. Ἀφ’ ὅτου ἐφανερώθη Ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου «Ἡ ἀρετὴ ἐκάλυψεν οὐρανούς», ἀπὸ τότε ὁ τρόπος εἶναι φανερός. Ὅποιος μιμεῖται τὸν Χριστόν, πιστεύει εἰς τὸν Χριστόν, ὑπακούει εἰς τὰς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ, ζῆ καὶ πολιτεύεται κατὰ τὸ παράδειγμα Ἐκείνου, αὐτὸς πράγματι κερδίζει τοὺς θησαυροὺς τοῦ οὐρανοῦ. Διότι εἶναι ὡς ὁ χρηστὸς ἐργάτης τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ καλοῦ πού θησαυρίζει θησαυροὺς ἐν οὐρανῶ. Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο ἐργάσθηκαν τόσα καὶ τόσα φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐθησαύρισαν θησαυροὺς ἐν οὐρανῶ.
Τοὺς οὐράνιους θησαυρούς, «Οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει καὶ κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὔτε κλέπτουσιν».