ΟΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΠΑΙΝΕΙ Ο…ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ…!

Categories: Αρθρα

Στό ἡμερολόγιό μας, στήν ἀρχή ἑκάστου Μηνός, ἀναφέρομε καί ἀπό ἓνα μήνυμα, προκειμένου, μέσω τῶν ρήσεων αὐτῶν, νά περάσουν χρήσιμες ὁδηγίες σέ αὐτούς πού τό μελετοῦν πραγματικά, δεδομένου πώς δέν ἀποτελοῦν ἁπλᾶ «λόγια», ἀλλά ἀλήθειες δοσμένες κατά τρόπο εὒληπτο πού ΔΕΝ πρέπει νά περάσουν ἀπαρατήρητες.
Τόν Μῆνα Νοέμβριο, ἀναγράφεται μία ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ἡ ὁποία, δυστυχῶς, στις ἡμέρες μας ἐπαληθεύεται ὃλο καί περισότερο…!
« Σέ ὃποιο σπίτι μπαίνει ὁ ἣλιος, δέν μπαίνει ὁ γιατρός. Σέ ὃποιο σπίτι δέν μπαίνει Ὁ Χριστός, μπαίνει ὁ ψυχίατρος»…! Ἂν ἀνατρέξωμε στις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ εἰδήσεις, θά διαπιστώσωμε τό πόσο ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ αὐτή ἡ ρήση, βλέποντας πώς οἱ ἂνθρωποι, ξεκομμένοι ἀπό Τόν Χριστό, μεταβάλλονται σέ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΝΤΑ, φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νά καταστοῦν ἀκόμα καί δολοφόνοι τῶν Γονιῶν τους, τῶν Ἀδελφῶν τους, τῶν ἲδιων τῶν Παιδιῶν τους, ἐπικαλούμενοι κατόπιν….. «ψυχολογικά προβλήματα», κ.λπ.
Τι συμβαίνει στήν πραγματικότητα μέσα σ’αὐτές τίς ΝΕΚΡΕΣ ψυχές, τίς γεμᾶτες μίσος γιά ὃλους, χωρίς πραγματική ἀγάπη, χωρίς δυνατότητα διαχωρισμοῦ τοῦ καλοῦ ἀπό τό κακό, χωρίς ἲχνος τύψεων;
Πρέπει νά σημειώσωμε πώς οἱ ἂνθρωποι αὐτοί, εἶναι πολύ πιό βάρβαροι ἀκόμα καί ἀπό τά ζῶα, διότι τά ζῶα, δέν σκοτώνουν χωρίς σοβαρούς λόγους ἐπιβιώσεως (τροφή ἢ κίνδυνος), ἐνῶ ὁ «ἂνθρωπος», σκοτώνει γιά…ἓνα μετρο γῆς ἢ κινούμενος ἀπό δαιμονικές παρορμήσεις, εὑρισκόμενος σέ κατάσταση ἐκτός παντός ἐλέγχου, χωρίς νά λειτουργοῦν ἡ λογική ἢ ἡ συνείδησή του…!
Οἱ ἐπιθετικοί πόλεμοι, οἱ ἀδελφοσπαραγμοί καί ὃλες αὐτές οἱ βαρβαρότητες, εἶναι ἀποτελέσματα τῶν εγωϊσμῶν, τῶν μισαλλοδοξιῶν, τῆς ἀπληστίας καί τῶν παντός εἲδους ἀπαραδέκτων ἐπιδιώξεων ανθρώπων ξεκομμένων ἀπό κάθε ἒννοια ἠθικῆς καί ἀνθρωπιᾶς.
Ἡ ψυχή πού δέν ἐπικοινωνεῖ μέ Τόν Κύριό μας, ΔΕΝ ἒχει τήν παραμικρή «ἂμυνα» ἒναντι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες βρίσκουν πρόσφορο ἒδαφος νά δράσουν, νά τήν συσκοτἰσουν καί νά τήν καθυποτάξουν, ὁδηγῶντας την σέ κάθε εἲδους ἁμαρτία, καί κυρίως ΣΤΟΝ ΦΟΝΟ, μέ τόν ὁποῖο «δένουν» τίς ψυχές καί «ὑπογράφουν» μαζί τους τά «σατανολατρικά συμβόλαια αἳματος».
Ἒτσι δέν τά ὀνομάζουν οἱ σατανιστές, ὑποχρεώνοντας τούς δυστυχεῖς πού τούς ἀκολουθοῦν νά ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ γιά νά «γίνουν ἂξιοι» νά ἐνταχθοῦν στούς ὁπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου;
Μἐ τόν κατήφορο πού ἒχει πάρει σἠμερα ἡ ἀνθρωπότητα, μέ τήν ὁλομέτωπη ἐπίθεση τῶν παγκοσμιοποιητῶν καί τῶν λαϊκῶν ἀλλά (κυρίως) τῶν ρασοφόρων φορέων τοῦ οίκουμενισμοῦ, οἱ κίνδυνοι εἶναι πλέον ἐμφανέστατοι καί ἡ καταστροφή καραδοκεῖ, ἐμφανιζομένη ἀνάγλυφα μέσα ἀπό τίς… «συμπροσευχές» στις ὁποῖες, καθημερινά πλέον, χωρίς ἲχνος συστολῆς, προβαίνουν ΠΑΜΠΟΛΛΟΙ (δυστυχῶς) «ρασοφόροι» ὑπηρέται τῶν σκοτεινῶν δυνἀμεων…!
Ἀφορμή γιά τίς σκέψεις αὐτές, μᾶς ἒδωσαν ἡ ἀποτρόπαια παιδοκτονία πού ἒγινε προσφάτως στήν Χώρα μας καί γιά τήν ὁποία ΟΛΟΙ ὁμιλοῦν, ἀλλά καί οἱ «συμπροσευχές» τῶν ΔΥΟ παπῶν (Ρώμης καί Φαναρίου) μέ κάθει εἲδους ρασοφόρους καί μή (ξεδιάντροπη αἱρετική ἐπίθεση..!) πού ἀνεκοινώθησαν λίαν προσφάτως…!
Γιά τήν δολοφονόια, ΟΛΟΙ προστρέχουν στήν γνώμη παιδοψυχολόγων καί λοιπῶν εἰδικῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναζητοῦνται καί νά βρίσκωνται κάποια «ψυχολογικά προβλήματα», τά ὁποῖα θά δράσουν ὡς…ἐλαφρυντικά ὑπέρ τοῦ παιδοκτόνου.
Δέν γινόμεθα δικασταί (ΟΥΔΕΝ τέτοιο δικαίωμα διεκδικοῦμε) καί φυσικά πιστεύομε πώς ἡ ἑτυμηγορία εἶναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ἁρμοδιότητα τῆς Δικαιοσύνης.
Ὃμως, δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀναφερθοῦμε στό θέμα τῆς πιθανότητος πλήρους ἀπουσίας πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟΥ Παιδοκτόνου.
Θεωροῦμε ΑΔΥΝΑΤΟΝ, ἂνθρωπος μέ φόβον Θεοῦ μέσα του, ἂνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐπικοινωνεῖ μέ Τόν Κύριό μας, νά φθάση στό σημεῖο πού ἒφθασε ὁ ἀπαράδεκτος αὐτός «γονιός» ..!
Δέν εῑναι δυνατόν νά προσεύχεται κάποιος καί νά προβαίνη σέ τέτοιες πράξεις.
Δέν εἶναι δυνατόν νά γνωρίζη πώς θά ἐξομολογηθῆ καί νά φθάνη στό σημεῖο νά γίνη παιδοκτόνος.
Δέν εἶναι δυνατόν, ψυχή πού μέσα της ὑπάρχει τό ΘΕΙΟ ΦΩΣ νά ἐνεργῆ τέτοιες ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ…
Τό συμπέρασμα βγαίνει μόνο του.
Ἂν ὁ ἂνθρωπος αὐτός ἐπίστευε στον Χριστό, ΔΕΝ θά ἒφθανε στό σημεῖο αὐτό καί ἒτσι, καί αὐτός δέν θά ἒχανε τήν ψυχή του καί τὀ μικρό παιδάκι δέν θά ἒχανε τήν ζωή του.
Ἡ ἀπουσία Τοῦ Χριστοῦ, ἒφερε τήν κατάρα τῆς δολοφονίας ἡ ὁποία καί ΑΠΕΔΕΙΞΕ πώς ἡ παρουσία τῶν ψυχολόγων, (τῆς Ἐπιστήμης, ἡ ὁποία εἶναι δῶρον Θεοῦ καί ὡς ἐκ τοὐτου ΔΕΝ τήν ἀπαξιώνομε, ἀλλά ἀντιθέτως ἐπιδιώκομε τήν βοήθειά της) ΔΕΝ εἶναι πάντοτε ἀρκετή.
Τό μήνυμα λοιπόν εῑναι σαφέστατο. Ἡ παρουσία Τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων ἐπικοινωνία μαζί Του, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ τίς ἂμυνές των ἒναντι ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΥ.
Ὃσον ἀφορᾶ στὀ θέμα τῶν … «συμπροσευχῶν», τοῦ πάπα τῆς Ρώμης, ἀλλά καί τοῦ «πάπα» τοῦ Φαναρίου, μέ ὃλους αὐτούς τούς τυχάρπαστους πού παριστάνουν τούς… «θρησκευτικούς…ἡγέτες», δέν ἒχομε νά ἐπισημάνωμε καί κάτι καινούργιο.
Ξεσπάθωσαν ΟΛΟΙ οἱ ΔΟΥΛΟΙ καί ΥΠΗΡΕΤΑΙ τοῦ ἀντιχρίστου καί ἀπροκαλύπτως πλέον, πιέζουν τούς Λαούς μέ τήν οἰκονομική δυσπραγία πού δημιουργοῦν οἱ πο(ω)λητικοί παγκοσμιοποιηταί, προκειμένου νά τούς ἐξαναγκάσουν νά ἀποδεχθοῦν τήν.. «πανθρησκεία τοῦ σατανᾶ» ὡς … «θρησκείαν» των.
Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι καί οἱ ἀγῶνες πού ἀναμένονται θά εἶναι σκληροί καί ἀνελέητοι.
Μόνη ἐλπίδα, εἶναι ἡ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ἡ ἐπανένταξις τῶν κοινωνιῶν κάτω ἀπό τήν σκέπην Τοῦ Κυρἰου καί ἡ ἀντιμετώπισις διά τῆς ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, κάθε εἲδους σκοτεινῆς ἐπιβουλῆς.
Ἂς εἲμεθα λοιπόν ἓτοιμοι καί πάντοτε συνειδητά ἂς ζητοῦμε ἂπό Τόν Κύριό μας καί Θεό μας, νά μᾶς δεχθῆ στήν ποίμνην του, ὃπου θά εἲμεθα ΑΣΦΑΛΕΙΣ.
Εἰς τάς «συμπροσευχάς» πού ἀπευθύνονται στόν ἀντίχριστο, ἂς ἀντιπαρατεθοῦν ΖΕΟΥΣΕΣ καί ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ πρός Τόν Κύριόν μας Ἱησοῦν Χριστόν Τόν Κύριον τοῦ φωτός.
Καί ὡς γνωστόν, ΤΟ ΦΩΣ ΔΙΑΛΥΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ…!

π.Ευθυμιος Μπαρδάκας