ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΩΣ ΖΗΝ…

Categories: Αρθρα

Διωγμοί καί παθήματα ἀπό μέρους τῶν ἀπίστων καί πονηρῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι λόγω τῆς κακίας των δέν ἤθελαν νά δεχθοῦν τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτή ἦταν ὅλη ἡ ζωή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἰδιαίτερα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου…

SCAN0004SCAN0003