Συλλείτουργο στήν Καβάλα. Ευαγγελισμός τῆς Θεοτόκου 2014

Categories: Εκκλ. Ειδησεις

SYLEITOYRGO-10Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα 24 Μαρτίου (6 Ἀπριλίου ν. ἡμ.), παραμονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τελέσθηκε μέγας πολυαρχιερατικός ἑσπερινός στόν ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καβάλας. Συμμετεῖχαν οἱ Ἀρχιερεῖς: Ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος Θεοφιλέστατος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Στόν ἑσπερινό προεξῆρχε τιμητικῶς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου, ὁ ὁποῖος τόνισε στήν ὁμιλία του ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀπεδέχθη τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐλεύθερα μέ τά ἐξῆς λόγια: «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου». Κατά παρόμοιο τρόπο ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δύναται νά ἐπιλέξει τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀρκεῖ βέβαια νά τό προσπαθεῖ καί νά τό ἐπιζητεῖ.
Τήν ἐπομένη ἡμέρα πραγματοποιήθηκε μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ὁ ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία συμμετείχαν οἱ ὡς ἄνω Ἀρχιερεῖς, ἐνῶ προεξῆρχε τιμητικῶς τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἦταν κεντρικός ὁμιλητής καί ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀναλύοντας τό ρόλο της στό σωτηριολογικό ἔργο τῆς ἐνανθρωπήσεως.
Στό τέλος ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος, ὁ Θεοφιλέστατος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, εὐχαρίστησε τούς συλλειτουργούς ἀδελφούς Ἐπισκόπους Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιο καί Γαρδικίου κ. Κλήμη. Ἀμέσως μετά ἐπισήμανε ὅτι τίμησαν διά τῆς παρουσίας τους τήν σημερινή ἑορτή ἀλλά κυρίως ὅτι ἡ παρουσία τους ἐκφράζει τό μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνότητος στήν τοπική Ἐκκλησία. Ἐν συνεχείᾳ τόνισε ὅτι ἡ ἑνότητα εἰς τό κοινό ποτήριο τῆς ζωῆς ἐκφράζει ὄχι μόνον τήν ἐξωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί τήν δυναμική ἐκείνη πού θεραπεύει τά ἐν μετανοία μέλη πού ἀναζητοῦν λιμένα σωτηρίας.
Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πρός ἁγιασμό τῆς πόλεως. Τό ἀναλόγιο πλαισίωσαν οἱ κύριοι: Σταῦρος Βαζακίδης, Δημήτριος Καρακασίδης, Γρηγόριος Νταμπανλής, Γεώργιος Κόμιος, Χρῆστος Παπαδόπουλος, Γαβριήλ Τσιγκιοζίδης, Χαράλαμπος Τουλουμτζής, Μόσχος Κιοσσές καί ἄλλοι πολλοί. Ἐπίσης παρευρέθησαν ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα πλῆθος πιστῶν ἀπό τά παρακείμενα παραρτήματα τῶν ὅμορων νομῶν. Ἀκολούθησε πλούσια τράπεζα στούς κληρικούς καί σέ ὅλο τόν κόσμο.
Μετά τό πέρας τῆς φιλοξενίας πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική ἐπίσκεψη ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς κληρικούς στήν Ἱερά Μονή Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ καθηγουμένη γερόντισσα Μαγδαλινή παρέσχε ἐγκάρδια φιλοξενία ἐνῶ στό τέλος ἔδωσε ἀναμνηστικά δώρα σέ ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς καί κληρικούς ἐξ᾽ ἀφορμῆς τῆς ἐπισκέψεώς τους.

SYLEITOYRGO-9