ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Categories: Αρθρα

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΝΩΡΙΣ ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΘΟΣ

….Προσευχή λοιπόν, σταθερά καί ἀκλόνητος Πίστις, συμμετοχή στα Θεῖα Μυστήρια καί μή ἐπιρρεασμός μας ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν, πάσης φύσεως, ὑβριστῶν Τῆς Ὀρθοδοξίας, ἂς εἶναι γιά ὃλους μας ὁ τρόπος τῆς προετοιμασίας μας, προκειμένοι νά φθάσωμε στις Ἃγιες Ἡμέρες Τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ γιά τούς … «μεγαλόσχημους» πού, εἶναι βέβαιον, θά δείξουν καί πάλι τήν ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΤΩΝ ΚΕΝΟΤΗΤΑ (καί ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ)


Μετά τίς Ἃγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τίς ὁποῖες οἱ Πιστοί Ἓλληνες Χριστιανοί τίς ἒζησαν ἐφέτος μέσα σέ μία καθαρῶς ΑΘΕΪΣΤΙΚΗ ἀτμόσφαιρα, ἀπολύτως ΕΧΘΡΙΚΗ, ἐκ μέρους τῶν «ἐπισήμων» πο(ω)λητικῶν θεσμῶν τῆς Πατρίδος μας, μέ σατανολατρικά ἀγάλματα (κατά τίς καταγγελίες πού ὑπάρχουν) νά παρουσιάζωνται χωρίς ἲχνος έντροπῆς καί μέ πλήρη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τῆς ΦΑΤΝΗΣ κάτω άπό τά Χριστουγεννιάτικα δένδρα (ὃπου στήθηκαν…!) ἀλλά καί μέ σκηνές ΝΤΡΟΠΗΣ στις ἐκδηλώσεις «ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων» μέ τό «Φανάρι» νά ἐναγκαλίζεται ὃλο καί περισσότερο τόν πάπα τῶν Λατίνων, ὁδεύομε πρό τό ΑΓΙΟΝ ΠΑΘΟΣ τοῦ Μεγαλοβδόμαδου…!
Εἶναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΝ, πώς θά ζήσωμε ἡμέρες μέ ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΚΗΝΕΣ έναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας.
Οἰ, πάσης φύσεως, ἐχθροί Τοῦ Κυρίου μας καί Τῆς Πίστεώς μας, θά «ξεσπαθώσουν» καί συνεργαζόμενοι στενά μέ τούς «πάπες» Ἀνατολῆς καί Δύσεως, θά ἐπιτεθοῦν κατά πάσης ἐννοίας Εὐλαβίας, Ὀρθοδόξου Λατρείας καί Πίστεως, δημιουργῶντας ἀμόσφαιραν καθαρῶς ὑλιστικήν, μέ τούς πλείστους τῶν πο(ω)λιτικῶν (ἀνεξαρτήτως χρωμάτων, λαβάρων κ.λπ) νά παρευρίσκωνται στις τελετουργίες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, μόνον καί μόνον γιά νά τούς…δοῦν οἱ Πιστοί καί νά τούς…ψηφίσουν παγιδευόμενοι ἀπό τήν ψευδαίσθηση πώς ἒχουν νά κάνουν μέ πιστούς πολιτικούς…!
Ὃλα αὐτά, δέν πρέπει νά μᾶς ἐγγίζουν καί νά μᾶς κάνουν νά χάνωμε τό ΝΟΗΜΑ τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν πού πλησιάζουν.
Εἶναι βέβαιον, πώς οἱ ἐπιθέσειες τῶν ἐχθρῶν τῆς Πίστεώς μας ἐναντίον της, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ τήν Ἀλήθειάν Της καί τελικῶς, ἂθελά των βεβαίως, οἱ δυστυχεῖς ἂπιστοι, δροῦν κατά τρόπον ἀντίθετον πρός τάς ἐπιδιώξεις των.
Ὃπως οἱ σατανισταί, μέ τό νά βεβηλώνουν Τόν Τίμιον Σταυρόν κρεμμῶντας Τον ἀνάποδα, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τήν ΔΥΝΑΜΙΝ Του, ἒτσι καί οἱ δρῶντες κατά τίς ἀθεϊστικές των θέσεις ἐχθροί Τοῦ Κυρίου μας, μέ τό νά ἐνεργοῦν ὑβριστικῶς κατά Τοῦ Θείου Πάθους Του καί Τῆς Ἀναστάσεώς του, ἁπλούστατα ἐπιβεβαιώνουν τήν Ἁγίαν Δύναμιν Τῶν Ἡμερῶν αὐτῶν καί μᾶς καλοῦν (ὃσους παραμένομεν εἰς Τήν Πίστιν μας χωρίς συμβιβασμούς) νά τίς ζήσωμε έν ΠΙΣΤΕΙ, έν ΕΥΛΑΒΕΙΑ καί μέ συμμετοχήν εἰς τά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐξομολογήσεως καί Τῆς Θείας Μεταλήψεως καί ΠΑΝΤΟΤΕ μέ Προσευχήν, αἲτησιν συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας καί μέ κάποιο δάκρυ εἰλικρινοῦς συμμετοχῆς μας στό Θεῖον Πᾶθος.
Μή μᾶς λυγίζουν οἱ ἐπιθέσεις.
Πρέπει νά κατανοήσωμε, πώς οἱ πραγματικά διωκόμενοι εἶναι οἱ ἂθεοι ὑβρισταί τῆς Πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι καταδυναστεύονται ἀπό τόν «ἀντικείμενον ἀφέντην των»…!
Μἐσα, λοιπόν, στίς Προσευχές μας, ἂς προσευχηθοῦμε καί γιά τήν σωτηρίων αὐτῶν καί τήν ἐπιστροφήν των στήν Ἐκκλησίαν Τοῦ Κυρίου μας ὣστε, αὐτή ἡ μεταστροφή των, νά γίνη αἰτία χαρᾶς γιά τούς Ἁγίους Ἀγγέλους τούς ὁποίους ὁ Οὐράνιος Πατέρας μας, ἒχει ἐπιφορτίσει μέ τήν ἀποστολήν τῆς παρακολουθήσεως τῶν Γηίνων πραγμάτων καί τῆς παροχῆς συνεχοῦς βοηθείας πρός τοῦς ἀνθρώπους.
Προσευχή λοιπόν, σταθερά καί ἀκλόνητος Πίστις, συμμετοχή στα Θεῖα Μυστήρια καί μή ἐπιρρεασμός μας ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν, πάσης φύσεως, ὑβριστῶν Τῆς Ὀρθοδοξίας, ἂς εἶναι γιά ὃλους μας ὁ τρόπος τῆς προετοιμασίας μας, προκειμένοι νά φθάσωμε στις Ἃγιες Ἡμέρες Τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ γιά τούς … «μεγαλόσχημους» πού, εἶναι βέβαιον, θά δείξουν καί πάλι τήν ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΤΩΝ ΚΕΝΟΤΗΤΑ (καί ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ)

Π.Ευθύμιος Μπαρδάκας