ΤΌΛΜΗ!!! Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ

Categories: Αγιοι - Οσιοι

….Εἶναι πράγματι «Ροδοπέταλα Ψυχῆς» καί ἀποδείξεις ἐνθέρμου Πίστεως, ἡ μεγαλοψυχία, αὐταπάρνησις, τό θάρρος, ἡ ὑπομονή, ἡ καρτερία, ἡ ἰσχύς, καί ἡ βούλησις, ἀλλά μέσα σέ ΟΛΑ αὐτά, θεωρεῖται ὡς ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ, ἡ ὓπαρξις καί ἡ ἐπίδειξις τῆς ΤΟΛΜΗΣ, ἂνευ τῆς ὁποίας, ἐνώπιον τῶν δυσχερειῶν καί τοῦ φόβου ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὁ δηλὠνων «Πιστός», μεταβάλλεται είς ρίψασπιν καί ἀρνητήν τῶν πάντων.
Πολλές φορές ἒχομε ἀναφερθεῖ στούς σκληρούς ἀγῶνες τούς ὁποίους πρέπει νά δώση ὁ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΣ, προκειμένου νά ἀναδειχθῆ ΑΞΙΟΣ τοῦ τίτλου ΠΙΣΤΟΣ.
Μέσα στό θαυμάσιο, μικρό ἀλλά τόσο ΜΕΣΤΟ καί ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ κειμενάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου περί τοῦ «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΙΣ», βρίσκομε τίς βασικές ἀρχές τίς ὁποῖες πρέπει νά ἒχη ὁ Χριστιανός, προκειμένου νά δύναται νά ὑποστηρίξη πώς εἶναι, πράγματι, ΠΙΣΤΟΣ.
Ὃλες αὐτές οἱ ἀρετές, (μεγαλοψυχία, αὐταπάρνησις, θάρρος, ὑπομονή, καρτερία, ισχύς, βούλησις) εἶναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, γιά νά εἶναι οὐσιαστικές καί δημιουργικές, νά συμπληρώνωνται ἀπό τήν ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΡΕΤΗ πού εἶναι Η ΤΟΛΜΗ.
Ἡ τὀσο ΠΛΟΥΣΙΑ, ΜΕΣΤΗ καί ΑΚΡΩΣ ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΟΣ Ἑλληνική Γλῶσσα, ἀποδίδει θαυμάσια διά τῆς λέξεως αὐτῆς, κάποια πράγματα τά ὁποῖα, ἡ ἀνθρωπίνη λογική, τά θεωρεῖ (ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΔΙΚΑΙΩΣ) σημαντικά καί χαρακτηριστικά τοῦ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥ καί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΣ ΔΡΩΝΤΟΣ ἀτόμου.
Δέν γνωρίζει ὁ σημερινός Ἓλλην, ὁ στερηθείς ΒΙΑΙΩΣ καί ΥΠΟΥΛΩΣ τῆς θαυμασίας του Γλώσσης, τό γιατί ὁ Λεωνίδας τῆς Σπάρτης, δέν εἶπε ἁπλῶς στον Πέρση ἐπίδοξο κατακτητή «ΕΛΘΩΝ ΛΑΒΕ», ἀλλά τοῦ εἶπε «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ».
Μέσα στό «ΜΟΛΩΝ», ἐνυπάρχει κατά τόν ΕΞΑΙΣΙΟΝ τρόπον μέ τόν ὁποῖον διαρθροῦται ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα, καί ἡ λέξις «ΤΟΛΜΗ».
Λέγει λοιπόν ὁ Λεωνίδας «ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ ΕΛΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΗΣ»…!
Ἡ λέξις ΤΟΛΜΗ γιά τούς Ἓλληνες, ἦταν πάντοτε, ἀλλά καί ΕΙΝΑΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΟΥΣ σημασίας.
Ἒτσι καί γιά Η ΠΙΣΤΗ μας, ἡ ὁποία διδόθη μέ «ὂχημα» τήν ἀξεπέραστη, ζωντανή, ἀκριβολόγο καί ἀπολύτως ἀποτελεσματική Ἑλληνική Γλῶσσα, ἡ λέξις ΤΟΛΜΗ εἶναι κάτι πού συμπληρώνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ τίς Ἀρετές πού πρέπει νά διακρίνουν τόν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟ (καί τίς ἒχει ἐντοπίσει κατά τρόπο θαυμαστό ὁ Ἃγιος Νεκτάριος)…!
Εἶναι πάμπολλες οἱ Εὐαγγελικές άναφορές στήν ΤΟΛΜΗ καί εἶναι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ, πώς στίς Ἃγιες Γραφές τῆς Ὀρθοδόξου μας Πίστεως, γίνεται σαφές πώς ἡ Ἀρετή αὐτή, εἶναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ νά κοσμῆ τόν πραγματικά Πιστό Χριστιανό.
Διαβάζομε πώς ὁ, ἀπό Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ΤΟΛΜΗΣΑΣ ἐζήτησε Τό φθαρτό Σῶμα Τοῦ Κυρίου προκειμένου νά τό ενταφιάση.
Ἂς ἀναλογισθοῦμε τό πόση ΤΟΛΜΗ ἒπρεπε νά διαθἐτουν οἱ Χιλιάδες Μάρτυρες Τῆς Πίστεώς μας, ὣστε νά μή «λυγίζουν» πρό τῶν φρικτῶν βασανιστηρίων τά ὁποῖα τούς ἀνέμενον ὃταν ἐπέμεναν καί ἒμεναν σταθερά ἐντεταγμένοι στό Ποίμνιον Τοῦ Κυρίου μας…!
Ὁ φόβος, ἡ ἒλλειψις ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ἡ… ἀτολμία καί τό σκύψιμο τῆς κεφαλῆς πρό τῶν ἀπειλῶν ἢ τῆς βαναύσου συμπεριφορᾶς τῶν διαφόρων ὀργάνων τοῦ σκότους, τά ὁποῖα, ἐνδεδυμένα μέ τίς ἁρμοδιότητες καί ἐξουσίες πού τούς δίδουν οἱ «θέσεις» καί οἱ «θῶκοι» ὃπου εἶναι τοποθετημένοι, προσπαθοῦν νά καθυποτάξουν τό φρόνημα καί τίς ὃποιες ἀντιστάσεις τῶν Πιστῶν, ΔΕΝ προσιδιάζουν στόν Πιστό Χριστιανό.
Τι ἀξία μπορεῖ νά ἒχη τό νά δηλώνη κάποιος πώς «πιστεύει» ἀλλά στήν πρώτη δυσκολία ἢ ἀπειλή .. «βάζει τήν οὐρά στα σκέλια» (ὃπως λέει ὁ Λαός μας) καί δέν ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΠΙΣΤΙΝ τότε πού πρέπει…!
Ναί :
Εἶναι πράγματι «Ροδοπέταλα Ψυχῆς» καί ἀποδείξεις ἐνθέρμου Πίστεως, ἡ μεγαλοψυχία, αὐταπάρνησις, τό θάρρος, ἡ ὑπομονή, ἡ καρτερία, ἡ ἰσχύς, καί ἡ βούλησις, ἀλλά μέσα σέ ΟΛΑ αὐτά, θεωρεῖται ὡς ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ, ἡ ὓπαρξις καί ἡ ἐπίδειξις τῆς ΤΟΛΜΗΣ, ἂνευ τῆς ὁποίας, ἐνώπιον τῶν δυσχερειῶν καί τοῦ φόβου ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὁ δηλὠνων «Πιστός», μεταβάλλεται είς ρίψασπιν καί ἀρνητήν τῶν πάντων.
Μἠ τούς φοβᾶστε.
Πρέπει νά τολμοῦμε νά διακηρύττωμε τήν Πίστιν μας κυρίως ἐνώπιον τῶν ΔΟΥΛΩΝ τοῦ σκότους, προκειμένου νά ἀντιληφθοῦν πώς ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΝ στήν προσπάθειάν των νά ἐξαφανίσουν τήν Ὀρθοδοξίαν.
ΤΟΛΜΗ λοιπόν καί ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, κυρίως πρό τῶν κινδύνων πού μᾶς … ἐπισημαίνουν οι ΑΘΕΟΙ ΑΡΝΗΤΑΙ Τοῦ Χριστοῦ μας καί τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας.

Π.Ευθύμιος Μπαρδάκας

agia-aikaterinh-leipsanoΤο αδιάφθορο λείψανο της Αγίας Αικατερίνης