Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟ ΣΚΟΠΟ!

Categories: Αρθρα

«Ὃταν ἓνας Ἂγγελος ἐρώτησε Τόν Θεό: “πῶς θά προστατεύσουμε τά παιδιά στη γῆ;”, ἒλαβε τήν ἀπάντηση: «ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΛΑΣΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ»

Ἂν διαβάσετε τό μἠνυμα πού εἶναι γραμμένο στό ἡμερολόγιό μας 2017 γιά τόν Μήνα Μἀϊο, θά δῆτε πώς εἶναι ἓνα μήνυμα πού ἒρχεται ἀπό μία, φανταστική φυσικά, συνομιλία…
« Ὃταν ἓνας Ἂγγελος ἐρώτησε Τόν Θεό : < πῶς θά προστατεύσουμε τά παιδιά στη γῆ;>, ἒλαβε τήν ἀπάντηση:
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΛΑΣΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ»

Ἐδῶ, γίνεται προφανέστατος ὁ σημαντικός ρόλος πού διαδραματίζει ἡ ΜΑΝΑ στήν, ἐν γένει, διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρος τῶν παιδιῶν καί κατά συνέπειαν, ἡ μορφή καί ἡ δομή πού παίρνει ἡ Κοινωνία ὁλόκληρη…!
Ἀποτελεῖ δέ καί μία, ἀκόμα, ἀποστομωτική ἀπάντηση σέ ὃλους αὐτούς πού ὑποστηρίζουν πώς «ὁ Χριστιανισμός ὑποβάθμισε τήν γυναῖκα…!»
Ὁ σημαντικότατος ρόλος τῆς Μάνας στήν ὑπόθεση τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν, εἶναι ἀπολύτως γνωστός στην Ἑλληνική Κοινωνία.
Ἡ κοινωνία τῆς Πατρίδος μας, εἶναι ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ, παρά τά ὃσα πιστεύουν κάποιοι, παρασυρόμενοι ἀπό τήν ὓπαρξη «ἀνδρῶν-νταήδων» καί πολύ καταπιεστικῶν…!
Ἀκόμα καί περιοχές ὃπως ἡ ΜΑΝΗ, ἡ ὁποία, στήν συνείδηση τῶν Ἑλλήνων καταγράφεται ὡς ἡ πλέον… ἀνδροκρατούμενη, ἦσαν ἀνάκαθεν ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ καί τό.. «κουμᾶντο», τό εἶχε ΠΑΝΤΟΤΕ ἡ Ἑλληνίδα ΜΑΝΑ …!
Αὐτή χάραζε στις τρυφερές ψυχοῦλες τῶν νεαρῶν βλαστῶν της, τόν χαρακτῆρα, τίς ὑποχρεώσεις τους, τήν ἀγάπη ( λατρεία) πρός τήν Πατρίδα, τίς Ἠθικές ἀξίες καί γενικῶς κάθε Ἰδανικό πού ἦταν ἀπατραίτητο γιά τήν ὁμαλή καί ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῶν Παραδόσεων καί τῶν καταβολῶν τῆς Φυλῆς μας.
Ἡ Ἑλληνική κοινωνία, τόν ρόλο τῆς Γυναίκας τόν τιμοῦσε καί τήν Μητρότητα τήν ἐπιβράβευε πάντοτε.
Ὃταν ἡ εὐλογημένη Ἑλληνική, Παραδοσιακή Οἰκογένεια ἦταν ἀκόμα κάτι τό ὑπαρκτό καί ἀπολύτως λειτουργικό, ὁ ρόλος τῆς Μάνας (ἀκόμα καί ἡ Γιαγιά, ἦταν Μάνα τῆς Μάνας τῶν παιδιῶν), ἦταν σημαντικότατος καί λειτουργοῦσε σάν τήν «κλῶσσα» γύρω ἀπό τήν ὁποία μαζεύονταν ΟΛΟΙ καί περίμεναν τίς ὁδηγίες της γιά τό ΠΟΥ θά καθήσουν, τό ΤΙ θά φᾶνε καί γενικῶς τό ΠΩΣ θά εἶναι ὀργανωμένες κατά τόν καλλίτερο τρόπο οἱ «συνἀξεις» τῶν μελῶν τῆς Οἰκογενείας.
Δέν εἶναι τυχαῖο τό ὃ,τι Τῆς Μεγαλόχαρης Παναγίας μας, ὁ ἁπλός λαός, οἱ Πιστοί στήν Ὀρθοδοξία Ἓλληνες, Τῆς ἒδωσαν τό προσονύμιο «ΜΑΝΑ» μας.
Αὐτόν, λοιπόν, τόν ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ρόλο, «ἒβαλαν στό μάτι» οἱ παγκοσμιοποιηταί, οἱ οἰκουμενισταί καί οἱ παντοειδεῖς ἐχθροί τῆς Χριστιανωσύνης καί τοῦ Ὀρθοδόξου τρόπου ὀργανώσεως τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν καί σταδιακῶς, τοῦ στέρησαν κάθε σχέση μέ τά Ἰδεώδη, τά Ἰδανικά καί τίς Ὀρθόδοξες παραδόσεις οἱ ὁποῖες τόν περιέβαλαν καί τόν μετέτρεψαν σέ μία…. «δραστηριότητα» ἡ ὁποία κατάντησε νά σημαίνη … «ὑποδούλωση» τῆς γυναίκας σέ ρόλο… «ὑπηρέτριας», σέ ἀντίθεση μέ τήν… «ἀπελευθερωμένη καί κοινωνικά… ἀνεξάρτητη» σύγχρονη γυναῖκα, τήν «διεκδικοῦσα οἰκονομική ἀνεξαρτησία», τήν ντυμμένη μέ ἀνδρικά ροῦχα, μέ τό τσιγάρο στό στόμα, μέ τήν διαρκῆ προβολή τῶν «δικαιωμάτων τῆς γυναίκας», τήν διεκδίκηση .. «ἰσὀτητος μέ τόν ἂνδρα» καί τελικῶς, τήν ἀποκοπήν της ἀπό τόν ΘΕΙΟΝ ρόλον τῆς ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ, τόν ὁποῖον θεωρεῖ πλέον ὡς «πάρεργον» καί ὡς κάτι τό ὁποῖον τῆς… «στερεῖ τήν …ἐλευθερίαν» της…!

Καί πῶς τό κατώρθωσαν αὐτό;
Μέ τήν ἁπλούστατη καί ἂκρως ἀποτελεσματική τακτική πού τήν ἀποδίδομε μέ τήν φράση «φέτα-φέτα τό σαλάμι»!
Στήν ἀρχή, ἐδημιούργησαν τίς ΑΝΑΓΚΕΣ πού ὑπεχρέωσαν τήν Γυναῖκα νά βγῆ στούς δρόμους καί νά ἀρχίση νά ἐργάζεται.
Εἶναι χαρακτηριστική καί ΑΚΡΩΣ ἀποκαλυπτική ἡ φράση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς οἰκογενείας τῶν Ρότσιλντ, ὁ ὁποῖος ἒγραψε τό περίφημο : «Γιατί νά φορολογοῦμε μόνον τόν μισό πληθυσμό τῆς γῆς, δηλαδή μόνον τούς ἂνδρες; Πρέπει νά βγάλωμε καί τίς Γυναῖκες στήν ἐργασία ὣστε νά διπλασιαστοῦν τά ἒσοδά μας. Καί ὂχι μόνον αὐτό.. Ἒτσι θά μπορέσουμε νά συγκεντρώσουμε τά παιδιά τους σέ σχολεῖα στα ὁποῖα θά τά κατευθύνωμε ἐμεῖς ὃπου καί ὃπως θἐλουμε»..!

Αὐτό, τελικῶς, δέν βλέπομε σήμερα;
«Ποντάροντας» λοιπόν στις πραγματικές ἀνάγκες τίς ὁποῖες οἱ ἲδιοι ἐδημιούργησαν, ἂρχισαν νά «χαϊδεύουν» τά αὐτιά τῶν γυναικῶν καί μέ συνθήματα περί «ἀπελευθερώσεως» τῶν γυναικῶν ἀπό τήν … «δουλεία» τοῦ σπιτιοῦ καί «τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν», περί τῶν «Ἱκανοτήτων τῶν γυναικῶν πού πρέπει νά ἀποδείξουν πώς δέν διαφέρουν ἀπό τούς ἂνδρες», μέ συμμάχους τίς φιλοδοξίες κάποιων γυναικῶν, τήν .. «μόδα», τήν ἀπληστία, καί τήν ἀποκοπή τῆς γυναίκας ἀπό τίς ἒννοιες Μητρότης καί Ἀνατροφή Παιδιῶν, κατώρθωσαν νά δημιουργήσουν τήν σημερινή ἀπαράδεκτη εἰκόνα, ἡ ὁποία παραπέμπει σέ μία ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ κατάσταση, τῆς ὁποίας τά ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΑ ἀποτελέσματα τά ζοῦμε μἐσα ἀπό τήν παραβατικότητα τῶν νεαρῶν παιδιῶν, τά ἐγκλἠματα, καί γενικῶς τήν ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰστοῦ, πού ξεκινᾶ ἀπό τήν ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ τοῦ Οἰκογενειακοῦ ἰστοῦ, δεδομένου πώς ἡ Οιἰκογένεια ἀποτελεῖ τό πρῶτο κύτταρο τῆς Κοινωνίας.

Ὁ Θεός, ἐδημιούργησε τήν Μάνα καί δι’αὐτῆς, μέσα ἀπό τήν ὀρθή καί εὐλογημένη της ἀποστολή, ἐδωσε προστασία στα παιδιά καί ἐξασφάλισε τήν ἀπρόσκοπτη συνέχεια τοῦ ἀνθρωπίνου δημιουργήματός του, ἀλλά ὁ ΠΑΝΤΟΤΕ ἀγνώμων, ἂπληστος, ἂχάριστος, αὐτοκαταστροφικός καί εὒκολος σύμμαχος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἂνθρωπος (τέτοιος γίνεται ὃταν ἀποκόπτεται ἀπό τήν σχέση του μέ Τόν Θεό) προτιμᾶ νά ἀκολουθῆ τήν σαρκολατρεία, τόν ὑλισμό, τήν λατρεία τοῦ χρυσοῦ, τίς σάπιες καί ἀρρωστημένες ἡδονές, καταστρέφει τό ΘΕΙΟ ΕΡΓΟ καί πιστός στις σκοτεινές δυνάμεις, δρᾶ ἐναντίον κάθε Θείας ἐντολῆς.
Στόχος λοιπόν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἒγινε ἡ Γυναῖκα ἡ ὁποία … ξέχασε τήν ΘΕΙΑΝ ἀποστολῆ της καί μετεβλήθη σέ ὂργανο καἰ φορέα ἀντιχριστιανικῶν ἐπιδιώξεων.

Τότε , θά ρωτήσετε, το πᾶν ἐχάθη;
Καί βέβαια ΟΧΙ.
Εὑρισκόμεθα σέ μία φάση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, στήν ὁποία κυριαρχεῖ τό σκότος.
Τέτοιες «φάσεις» περάσαμε πολλές καί ΠΑΝΤΟΤΕ τό ΦΩΣ βγῆκε νικητής.
Φθάνει νά ὑπάρχη «μία χούφτα» Πιστῶν τῶν ὁποίων ἡ Προσευχή θά εἶναι ζέουσα καί εἰλικρινἠς καί διά τῆς ὁποίας θά ζητοῦν ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ, θά δηλώνουν ΜΕΤΑΝΟΙΑ καί θά ἐκληπαροῦν τήν ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ καί Ὁ Πανάγαθος Θεός, μέ τήν ΑΠΕΙΡΟΝ Μεγαθυμίαν Του καί τήν ΑΓΑΠΗΝ ΤΟΥ γιά τόν ἂνθρωπο, θά βοηθήση ὣστε νἀξεπεραστοῦν τά φαινόμενα αὐτά τῆς ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ καί θά ὁδηγηθοῦμε ἐκ νέου σέ κοινωνία ἀνθρὠπων μέ τήν ΜΑΝΑ στον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ καί ΘΕΙΟ της ρόλο.
Ἂς προσέξη, λοιπόν, ἡ Ὀρθόδοξη Γυναῖκα τοῦ σήμερα.
Ἀναγνωρίζομε πλήρως τίς δυσκολίες πού περνᾶ ἡ Οἰκογένεια καί οἱ ὁποῖες δημιουργοῦνται καί χρησιμοποιοῦνται ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις, προκειμένου νά ΔΙΑΛΥΘΗ ἡ Εὐλογημένη Παραδοσιακή Ἑλληνική Οίκογένεια.
Δέν παραγνωρἰζομε τό ὃ,τι ἡ βιοτική μέριμνα εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ δικαίως τόν ἂνθρωπο
Ὃμως, ἀπαιτεῖται ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Ἡ ἀποκοπή τῆς γυναικός ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπό τήν Πίστη καί ἀπό τήν κυρία της ἀποστολή, ἀποτελεῖ ἁμάρτημα γιά τό ὁποῖο θά δοθῆ λόγος.
Συνεπῶς, πρέπει ἡ Ὀρθόδοξη Γυναῖκα, νά κατανοήση πώς ὁ αγώνας της εἶναι πλέον ΔΙΠΛΟΣ καί πολύ πιό δύσκολος.
Ἐπιβίωση ΝΑΙ.
Ἐργασία ΝΑΙ.
Βοήθεια στήν ἀντιμετώπιση τῆς δύσκολης καθημερινότητος ΝΑΙ.
Παραλλήλως:
Παροχή φροντίδος στα παιδιά, ΝΑΙ.
Παροχή κατευθύνσεων Χριστιανικῶν, ΝΑΙ.
Κατήχηση τῶν Παιδιῶν ΝΑΙ.
Ὃλα αὐτά, πρέπει νά γίνουν «βίωμα» στήν Ὀρθόδοξη ΜΑΝΑ καί πρέπει νά κατανοήση πώς ἡ φράση Τοῦ Θεοῦ πρός τόν Ἂγγελο (Μήνυμα πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή), τήν ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΑ καί δέν ἒχει τό δικαίωμα νά ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ Τόν Μεγαλοδύναμο.
Ἀγώνας λοιπόν πιό σκληρός ἀπό ποτέ, ἀλλά ἀπό ἀγῶνες ἡ Ράτσα μας γνωρίζει ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.
Ἂς μή κάνωμε τό χατῆρι στους ἐμπνευστάς τῆς ἐκστρατείας διαλύσεως πού ἀναφέραμε.
ΑΓΩΝΑΣ καί ΠΡΟΣΕΥΧΗ πολύ πιό δυνατά σήμερα ἀπό ποτέ καί μέ τήν βοήθεια Τοῦ Θεοῦ, θά κατορθώσωμε νά ξαναζωντανέψωμε τήν ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ, καί ΟΡΘΟΔΟΞΗ οἰκογένεια, μέ τήν ΜΑΝΑ στό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ καί ΘΕΙΟ της ρόλο.

Π. Ευθύμιος Μπαρδάκας