ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΤΣΑΚΟΥ 2016

Categories: Εκκλ. Ειδησεις,Εορτες

2320Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗ ΣΤΟΝ ΤΣΑΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016

ΑΞΙΩΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ…!

Ἦταν μιά πραγματική Πνευματική Πανδαισία…!

Ἡ Μεγαλόχαρη Παναγία μας, μᾶς ἀξίωσε καί ἐφέτος νά τιμήσωμε τήν Ἑορτή της, μέ πραγματική εὐλάβεια, μέ δάκρυα στά μάτια καί μέ τίς ψυχές μας σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία μαζί της, μέσω συνεχῶν Προσευχῶν μας καί ἐπικλήσεων..!
Ἡ παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.Καλλινίκου, καθώς καί τῶν Μητροπολιτῶν Αττικης και Βοιωτίας κ.Χρυσοστομου, Φιλίππων και Μαρωνείας κ.Αμβροσίου πολλων Ιερεων και δυο Διακόνων καί πλήθους ευλαβων προσκυνητων, προσέδωσε εἰς τήν ὃλην Μυσταγωγίαν ἰδιαιτέραν λαμπρότητα.
Μᾶς συνεκίνησε ἡ εύγενική προσφορά του Δημάρχου Αγίας Παρασκευης κ. Ι. Σταθοπουλου, πού ἐδέχθη τήν αἲτησίν μας γιά διάθεσιν τῆς Φιλαρμονικῆς του, ἡ ὁποία ἐπαιάνιζε κατά τή διάρκειαν τῆς περιφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Λατρευτῆς μας Παναγίας τῆς Προυσιωτίσσης…!
Τό πλῆθος τῶν Πιστῶν πού παρέστη, μέ τήν εὐλάβειάν του καί τήν ὁλόψυχον συμμετοχήν του, μᾶς ἒδωσε τήν διαβεβαίωσιν καί τήν Ἐλπίδαν, πώς ὁ Πιστός μας Λαός, ὃσο καί ἂν σέ πολύ μεγάλο μέρος του ἒχει παρασυρθεῖ καί ἀποκοπεῖ ἀπό τήν συμμετοχήν του στίς Ἀκολουθεῖες καί τίς Ἑορτές τῆς Χριστιανωσύνης, εἶναι ἓτοιμος νά ἐπιστρέψη κάτω ἀπό τήν Ἁγίαν Σκέπην Τῆς Μεγαλόχαρης Παναγίας μας, εἰς πεῖσμα τῶν πολλῶν καί πολύ προκλητικῶν «ταγῶν» οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τόν ἀφελληνισμό μας ἀλλά καί τήν καταρράκωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, πιστοί στίς ξενολάγνες ἐντολές τῶν «προοδευμένων», τῶν «πολιτισμένων», τῶν «δυνατῶν», ἀλλά καί ΑΘΕΩΝ ἢ (ἀκόμα χειρότερον) ὁπαδῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πού μᾶς καταδυναστέουν, τήν ὣρα πού αὐτοί οἱ … «ταγοί» μας, μέ τήν ΠΛΗΡΗ ἀνοχήν ἢ καί ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΝ καί ΔΟΥΛΙΚΗΝ των θέλησιν, ὂχι μόνον ἐπικροτοῦν αὐτήν τήν ἐπίθεσιν, ἀλλά καί δείχνουν …ὑπερβάλλοντα ζῆλον στήν ὑλοποίησιν παντός βρωμεροῦ και σκοτεινοῦ σχεδιασμοῦ.
Ἡ Παναγία μας, εἶναι βέβαιον πώς κατέγραψεν τήν παρουσίαν ἑνός ἑκάστου καί πώς στέλνει τήν Εὐλογίαν της σέ ὃλους.
Ἡ Ἱερά καί Θαυματουργός Εἰκών τῆς Παναγίας μας τῆς Προυσιωτίσσης, εὑρίσκεται στά ἀπόκρυμνα βράχια τοῦ Προυσσοῦ, ἐκεῖ πού Η ΙΔΙΑ ἐπέλεξε νά μείνη…!
Ὁ Ἱερός Ναός της, ἒγινε καταφύγιον ὁπλαρχηγῶν ΗΡΩΩΝ τοῦ 1821 καί μέσα στήν ἂγρια ἡρεμία τοῦ ἐντυπωσιακοῦ τοπίου καί ἀπό τό ὓψος τῶν ἀποκρύμνων βράχων πού τόν περιβάλλουν, παρακολουθεῖ καί προστατεύει τούς, μετά Πίστεως καί εὐλαβείας, προσκυνοῦντας τον…!
Κάθε χρόνο, ὡς ἐπί πολλά ἒτη ταπεινός λειτουργός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μας πού εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τήν Ἁγίαν Μνήμην Της, παρακαλῶ μέ θέρμη νά μᾶς ἀξιώση νά εἲμεθα παρόντες καί τόν ἑπόμενο χρόνον, μαζί μέ τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, στόν ἑορτασμόν πού μᾶς φέρνει τόσο μά τόσο κοντά Της…!
Καί γιά τόν λόγον αὐτόν, ὁ τίτλος τοῦ σημειώματός μας εἶναι «Ἀξιωθήκαμε καί Ἐφέτος»..!
Αἰσθάνομαι τήν ἀναγκη, νά εὐχαριστήσω θερμῶς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας καθώς καί τούς Μητροπολίτας ἀλλά καί τούς ἀδελφούς συλλειτουργούς Ἱερωμένους οἱ ὁποῖοι ἐλάμπρυναν μέ τήν εὐλαβικήν παρουσίαν των τήν Ἑρτήν ἀλλά καί ΟΛΟΥΣ τούς Πιστούς πού παρέστησαν, εὐχόμενος καί πάλι νά μᾶς ἀξιώση ἡ Μεγαλοχαρη, νά εὑρεθοῦμε καί τοῦ χρόνου στόν Ἑορτασμόν της καί νά μᾶς ἒχη ΟΛΟΥΣ ὑγιεῖς καί δυνατούς.
Οἱ δυσκολίες εἶναι πολλές στίς ἡμέρες μας καί θά εἶναι καί πιό σκληρές, ἲσως, οἱ δοκιμασίες πού θά ἀκολουθήσουν.
Ὃμως, ὃπως εἲπαμε καί ἂλοτε, ὁ χριστιανός πρέπει νά εἶναι ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ, νά ἒχη πάντοτε στήν ψυχήν του τήν ΕΛΠΙΔΑ καί νά χρησιμοποιῆ τό ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΟΠΛΟ του πού δέν εἶναι ἂλλο ἀπό τήν ζέουσα καί μετά Πίστεως, νηστείας καί δακρύων ἀναπεμπομένην, ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ.
Εὐχαριστοῦμε ἀκὀμα μίαν φοράν τήν Μεγαλόχαρη καί τήν θερμοπα- ρακαλοῦμεν στά σταθῆ ἀρωγός καί βοηθός μας στίς δυσκολίες, ἀλλά καί νά μᾶς ἀξιώση νά εἲμεθα καί πάλι παρόντες τόν ἑπόμενο χρόνο…!
Θά τό ἐπαναλάβω γιά μιά φορά ἀκόμα (ΔΕΝ θά κουραστῶ νά τό φωνάζω), ἡ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ἑνός ἑκάστου, ἒχει ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ δύναμη.
Ἡ Παναγία μας, εἶναι πάντοτε ἓτοιμη νά βοηθήση τόν, μετά Πίστεως καί εὐλαβίας προσευχόμενον.
Ὁ Ὀρθόδοξος Λαός μας, θά γίνη καί πάλι δεκτός στήν ἀγκαλιά Της τήν Μητρική, ὃταν κατανοήση (καί θά τό κατανοήση ἀργά ἢ γρήγορα) πώς ΜΟΝΟΝ κοντά Της θά εἶναι ἀσφαλής καί μέ τήν Χάριν Της θά ἀποτινάξη ἀπό τίς πλάτες του τά λυσσασμένα σκυλιά πού κατώρθωσαν, μέ τήν ἀνοχήν καί τήν ΕΝΟΧΗΝ ἀναξίων «ταγῶν» μας, νά μᾶς ῎ «διαφεντεύουν» καί νά μᾶς δημιουργοῦν μείζονα προβλήματα, προκειμένου νά μᾶς λυγίσουν καί νά μᾶς φέρουν στόν δικό τους, ΑΘΕΟ, ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΙΚΟ, ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΟ καί καθ᾽ὃλα ΒΡΩΜΙΚΟ δρόμο
Καί τοῦ χρόνου λοιπόν, νά εἲμεθα ὃλοι πάλι στόν Ἑορτασμό τῆς Παναγίας μας καί μέσα ἀπό τήν καρδιά μας, μέ συντριβή καί ταπεινότητα, ἂς ἀναφωνήσωμε ὃλοι τό
«Παναγία Δέσποινα, συγχώρησέ μας καί ἐλέησέ μας»

π.Ευθύμιος Μπαρδάκας