Αρθρα

Το χρονικόν της δημιουργίας τoυ ημερολογιακού σχίσματος

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Τά «Πάτρια» προσφέρουν εις τούς άναγνώστας τά «Χρονικά πρό καί κατά τήν δημιουργίαν τοΰ ήμερολογιακοΰ σχίσματος» μέ πλήρη ιστορικά στοιχεία. Ό άναγνώστης θά διαπίστωση, οτι ολαι  αί άναστατώσεις εις τήν ’Εκκλησίαν τά 60 τελευταία έτη προεκλήθησαν άπό τάς επεμβάσεις τών αύτοαποκαλουμένων «Δημοκρατικών» ή «προοδευτικών» δυνάμεων τής Πατρίδος μας. αί όποίαι »’κυβερνούσαν» μέ δικτακτορικάς τάσεις….

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Πρέπει νά εἲμεθα εὐγνώμονες πού καί ἐφέτος μᾶς ἀξίωσε ὁ Πανάγαθος νά ζήσωμε τίς χαρμόσυνες γιά ΟΛΗ τήν ἀνθρωπότητα, στιγμές χαρᾶς, ἀγαλιάσεως, ἐλπίδος καί πνευματικῆς στηρίξεώς μας, τῆς Ἀναστάσεως Τοῦ Κυρίου μας. Εἲπαμε πολλές φορές, πώς ἡ ζωή μας ἐπί τῆς γῆς, εἶναι γεμάτη ἀπό «στιγμές» πού καθορίζουν τήν πορεία μας. Εἶναι στό χέρι μας,…

Tο πραγματικό τέλος του Αθανάσιου Διάκου….

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚA… (του Ευθύμιου Χριστόπουλου, εκπ/κού-δημοσιογράφου) Το καλοκαίρι του 1947 ως μαθητής της Β’ τάξης της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας, δέχτηκα την παρακίνηση του αείμνηστου Διευθυντού της Δημητρίου Κρικέλα να συγκεντρώσω πληροφορίες από γέρους Λαμιώτες που τις είχαν από τους πατεράδες τους, για ποιο ήταν το πραγματικό τέλος του Αθανασίου…