Αρθρα

Σεισμοί λιμοί και καταποντισμοί

Τά τελευταῖα χρόνια, ὅλοι μας γινόμαστε μάρτυρες μίας καταστάσεως πολύ ἀνησυχητικῆς.Ἡ ἀνθρώπινη ἀνοησία, ὁδηγεῖ ὅλον τόν Πλανήτη σέ μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Οἱ κινήσεις τῶν κυκλωμάτων τά ὁποῖα ἐλέγχουν τό Διεθνές Χρηματοπιστωτικό σύστημα, δείχνουν πώς ἔχουν πλέον φθάσει στό σημεῖο νά μήν ἀποκρύπτουν τίς προθέσεις τους. Δέν εἶναι στίς προθέσεις μας, (ἀλλά δέν εἶναι καί ἡ…

«Ἀναστάς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου»

Κατὰ τὴν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, θὰ ἤθελα, ἂν μποροῦσα νὰ ὑψώσω φωνή. Φωνὴ μεγάλη, ὥστε νὰ ἀκουσθῆ εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς, γιὰ νὰ παρουσιάσω εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων τὴν πατρικὴ ὄντως ἀγάπη καὶ στοργὴ πού δείχνει ὁ Θεός, εἰς κάθε ἄνθρωπον, καὶ ἰδιαιτέρως πρὸς τοὺς ἁμαρτωλούς, ὅταν τοὺς καλῆ σέ μετάνοια καὶ σωτηρία….

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΥΟ ΑΝΕΒΗΣΑΝ… ΠΡΟΣΕΥΞΑΣΘΑΙ

Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, εἰσερχόμεθα εἰς νέαν Ἐκκλησιαστικὴν περίοδον, εἰς τὴν περίοδον τοῦ Τριωδίου. Περίοδον κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ἠθικῆς περισυλλογῆς. Κατ’ αὐτὴν καὶ μέχρι τοῦ Πάσχα, τὰ πλήθη τῶν Χριστιανῶν θὰ συνωστίζονται εἰς τοὺς Ἱ. Ναοὺς καὶ μὲ τοὺς ὡραίους καὶ κατανυκτικοὺς ὕμνους, τοὺς ὁποίους θὰ ἀκούουν, κατανυκτικώτερα, θὰ προσφέρουν…

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Στάδιον ἐργασίας ξανοίγεται ἐμπρὸς εἰς τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ. Ἐργασία καί Διακονία! Τὸ θεῖο αὐτὸ δῶρο, πού χαρίζει στὸν ἄνθρωπο τὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία. Πού τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ χαμερπεῖς σκέψεις καὶ πρόστυχους λογισμούς. Πού γιὰ τὸν ἱερέα τῆς ἐπαρχίας πρέπει νὰ εἶναι ὁ πιὸ πιστὸς καὶ ἀφωσιωμένος σύντροφος καὶ ποὺ πρέπει νὰ γίνη ἡ…

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Αὐτά πού μαθαίνουμε περί τῶν ἑξαιρετικῶς ηὐξημένων περιπτώσεων, νεαρῶν, κυρίως, ἀτόμων πού ἐκδηλώνουν τάσεις αὐτοκτονίας, εἶναι ἕνα πολύ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ φαινόμενο, τό ὁποῖο πρέπει νά προβληματίση πολύ σοβαρά ΟΛΟΥΣ μας. «ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ»; Ὅπως συνέβη μέ τήν τυπογραφία ἡ ὁποία ἀπό «εὐλογία» μετεβλήθη σέ «κατάρα», διότι μέσω αὐτῆς, ἐκτός ἀπό τήν πολύ…

«Μὴ θησαυρίζετε…θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ»

Ἂς στρέψωμε σήμερα τὰ βλέμματά μας πρὸς τὰ ἐπάνω, πρὸς τὸν οὐρανόν. Τῆς γῆς τὰ καλὰ τὰ ξέρομε. Ὅλα εἶναι ζυμωμένα μὲ δάκρυα καὶ ἱδρῶτα καὶ φεύγουν ἀπὸ χέρι σὲ χέρι καὶ στὸ τέλος τὰ ἀφήνωμε ὅλοι κάτω ἐδῶ, χωρὶς νὰ πάρωμε τίποτα ἀπὸ αὐτὰ μαζί μας. «Μὴ θησαυρίζετε….» Ἐκεῖ ἐπάνω ὅμως εἰς τὸν Οὐρανὸν…

Η ΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τήν 16ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τοῦ συγγραφέως τοῦ πρώτου Εὐαγγελίου καί ἀναγινώσκει εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν τήν περικοπήν τοῦ Εὐαγγελίου του (θ´,9-13), εἰς τήν ὁποίαν ὁ ἴδιος μέ ἁπλότητα καί μέ εἰλικρίνεια ἀφηγεῖται πῶς ἐκλήθη ὑπό τοῦ Κυρίου εἰς τό ἀποστολικόν ἀξίωμα. ***…

«Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἰκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεὸς» (Λουκ. η´39)

Μὲ τὴν ψυχὴ πλημμυρισμένη ἀπὸ εὐγνωμοσύνη ὁ θεραπευθείς «ἐδέετο» πρὸς τὸν Σωτήρα «εἶναι σύν αὐτῷ» (Λουκ. η´ 38). Καὶ εἶχε κάθε λόγον νὰ θέλη νὰ μένη πλησίον τοῦ Χριστοῦ. Ὑπῆρξε δι᾽ αὐτὸν ὁ Κύριος, ὁ μέγιστος εὐεργέτης, ὁ ὁποῖος τὸν ἀπήλλαξε ἀπὸ τὴν τυραννικὴν κυριαρχίαν … καὶ ἀπὸ τὴν ἀθλίαν καὶ ἀξιοδάκρυτον ἐκείνην κατάστασιν. Ἐνῶ…