Αρθρα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ

…Τά πάσης φύσεως…κοσμικά ἐπιτεύγματα, οἱ ἐφήμερες δόξες, ἡ…προβολή, οἱ πάσης φύσεως «ἐπιτυχίες» στήν ἐπίγειον πλάνην, δέν θά ἦσαν δυναταί, ἐάν δέν εἲχαμε τά τάλαντα πού μᾶς ἐδόθησαν καί ἐμεῖς, ἀντί νά τά χρησιμοποιήσωμε πρός τόν σκοπόν γιά τόν ὀποῖον μᾶς ἐδόθησαν, τά … «ἀξιοποιοῦμε» πρός ἲδιον κέρδος καί προσωπικήν, ἐπίγειον καταξίωσιν καί προβολήν…… ………………………………… Τά…

«ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ». Μια ταινία αποκάλυψη

«Το φρούριο». Ταινία αποκάλυψη. Είναι μια δοκιμασία για την ψυχή. Αν καταφέρεις να τη δεις έως το τέλος σημαίνει πως η κάρδια σου δεν έχει σκληρύνει ακόμα, δεν αποστασιοποιήθηκες από τον υπόλοιπο κόσμο κρυμμένος πίσω από ψηλούς τοίχους. Ταινία για το θαύμα. Θαύμα πραγματικό και όχι φανταστικό. Ταινία για τη θεραπεία των άρρωστων παιδιών και…

Ὁ «ἐχθρός» ΔΕΝ εἶναι…ἀνίκητος

…Εἶναι στό χέρι μας νά διορθώσωμε τά κακῶς ἒχοντα, ὃπως ἐμεῖς οἱ ἲδιοι τά…καταντήσαμε..! Ἀρκεῖ νά κατανοήσωμε πώς ἡ σωτηρἰα τῶν ψυχῶν μας, εἶναι ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ζήτημα πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολῆ καί πώς ἡ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, μετά ἀπό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ καί μετά ΔΑΚΡΥΩΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, μπορεῖ νά διορθώση ΤΑ ΠΑΝΤΑ καί νά κτυπήση στήν καρδιά τά…

Κάθε δευτερόλεπτο, περνᾶ στό παρελθόν καί ἒχει ἢδη περάσει πρίν καλά-καλά τό συνειδητοποιήσωμε

«… Καί ὃλα αὐτά, διότι κάποιοι μᾶς ὡδήγησαν στό νά ἀποκοποῦμε ἀπό τήν Γῆ καί τήν Θάλασσά μας καί νά ἀναζητήσωμε τρόπους ἐπιβιώσεώς μας, σέ τομεῖς ξένους ἀπό τήν πραγματική εὐλογία πού ο Θεός, εἶναι ἓτοιμος νά μᾶς χαρίση διά τῆς ὀρθῆς ἀξιοποιήσεως τῆς Πλάσης πού ἐδημιούργησε γιά νά νά ἐπιτρέψη στόν ἂνθρωπο νά ἐπιβιώση…

Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟ ΣΚΟΠΟ!

«Ὃταν ἓνας Ἂγγελος ἐρώτησε Τόν Θεό: «πῶς θά προστατεύσουμε τά παιδιά στη γῆ;», ἒλαβε τήν ἀπάντηση: «ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΛΑΣΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ» Ἂν διαβάσετε τό μἠνυμα πού εἶναι γραμμένο στό ἡμερολόγιό μας 2017 γιά τόν Μήνα Μἀϊο, θά δῆτε πώς εἶναι ἓνα μήνυμα πού ἒρχεται ἀπό μία, φανταστική φυσικά, συνομιλία… « Ὃταν ἓνας Ἂγγελος…