Αρθρα

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος (κέντρον) καί οἱ Διαυλείας Πολύκαρπος καί Μεγαρίδος Χριστόφορος (Θεοφάνεια 1948).

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

(Τό αφιερώνω στόν Μακαριστόν Ποιμενάρχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατακτητήν της καρδιάς μου καί Αστέρα Μέγιστον της Ορθοδοξίας, Αγιον Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον εκ Μαδύτου!!!) Του Αρχ/τη ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ ……Ἡ ἐγκυρότης, εἶναι κάτι τό ὁποῖο ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ἀπό τόν Πιστό, ὁ ὁποῖος διά τῆς συμπεριφορᾶς του καί τῆς ἐν γένει παρουσίας του στό περιβᾶλλον του, κερδίζει τήν ἐκτίμηση…

ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Κάθε φορά πού ἀναφερόμεθα στόν ὃρο «νηστεία», εἶναι γνωστό, πώς τηροῦμε κανόνες καί ἐπιταγές τῆς Ὀρθοδόξου μας Πίστεως. Ὃμως, ὑπάρχουν πολλές περιπτώσεις πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συζητοῦν περί τοῦ τί εἶναι ἢ δέν εἶναι «νηστίσιμο». Καί ὃταν ἐρωτοῦν ἢ συζητοῦν περί αὐτοῦ, ἐννοοῦν πάντοτε τό τί μπορεῖ κάποιος νά καταλύσῃ (φάγῃ) καί τί ὂχι. Βεβαίως, ἓνας…

Η «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ» ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΑΞΙΣ

Ὁ ὃρος «ἀποτειχίζομαι», χρησιμοποιεῖται ἐδῶ, μέ τήν ἒννοιαν τοῦ «ἀποκόπτομαι» ἀπό ἓνα σύνολον εἰς τό ὁποῖον εἶμαι ἐντεταγμένος, λόγω διαφωνιῶν μέ τάς ἀρχάς του, ἢ μέ μέρος αὐτῶν. Ἡ σημασία τοῦ ὃρου μέ βάσιν τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, εἶναι «κτίζω ἓναν τοῖχο ἀνάμεσα σέ μένα καί σέ κάποιους ἂλλους». Μᾶς εἶναι χρήσιμος σήμερον, διότι εὑρισκόμεθα ἐνώπιον…

ΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

”Ενί δε εκάστω ημών εδόθη η Χάρις  κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού,  διό λέγει;  Αναβάς εις ύψις αιχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν  και έδωκε δόματα τοις ανθρώποις.  Το δε ανέβη τι έστιν ει μη ότι και  κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης;  Ο καταβάς αυτός έστι και ο αναβάς υπεράνω πάντων ουρανών,  ίνα πληρώσει…