Εορτες

Η Νηστεία τῶν Χριστουγέννων

α) Κανονικὴ Τάξις β) Νηστειοδρόμιον Αʹ. Κανονικὴ Τάξις – Η περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἀρχίζει τὴν 15ην Νοεμβρίου (τὴν ἑπομένη τῆς Εορτῆς τοῦ Αγίου Φιλίππου, 14ην Νοεμβρίου), καὶ λήγει τὴν 24ην Δεκεμβρίου. – Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ τηρεῖ- ται νηστεία (ἀνέλαιος τροφή), τὶς δὲ ἄλλες ἡμέρες γίνεται κατάλυσις ἰχθύος. – …