Κηρυγμα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ᾽αἱῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπό Ἀδάμ μέχρι Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος. Τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτη Μαρτυρησάντων. Ήχος Γ΄. Εωθ. Στ΄ Ἀπόστολος και Εὐαγγέλιον Κυρ. Πρό τῆς Χριστοῦ Γέννησης: «Ἀδελφοί, πίστει παρώκησεν Ἀβραάμ εἰς τήν γήν…» (Εβρ. ια΄9-10,32-40). Εὐαγγέλιον: «Βίβλος γεννέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ…» (Ματθ. α΄ 1-25).

ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΙΑ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ. Άγγαίου τοῦ Προφήτου (500π.Χ), Θεοφανούς Βασιλίσης. Μοδέστου Ἱεροσολύμων. Ήχος Β΄. Εωθ. Ε΄ Ἀπόστ. ΚΘ´Κυρ.: «Ἀδελφοί, ὅταν ῾Χριστός φανερώθη…» (Κολασ. γ΄4-11). Εὐαγγέλιον: «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καί ἐκάλεσε πολλούς…» (Λουκ. ιδ΄ 16-24).

ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ι΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ. Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης Μητρός τῆς Θεοτόκου. Ήχος Α΄. Εωθ. Δ΄ Ἀπόστ. τῆς Ἁγίας: «Ἀδελφοί, Ἀβραάμ δύο υἱούς ἔσχεν…» (Γαλ. δ΄22-27). Εὐαγγέλιον: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἥν διδάσκων ὁ Ἱησοῦς εν μίᾳ τῶν Συναγωγῶν …» (Λουκ. ιγ΄ 10-17).

ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ «ΠΛΟΥΤΟΥ»

ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ). Ἀββακούμ Προφήτη, Θεοφίλου Ὁσίου, Μερόπης Μάρτυρος. Ήχος πλ. Δ΄. Εωθ. Γ΄ Απόστ. ΚΕ΄ Κυρ.: «Αδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ…» (Εφεσ. γ΄1-7). Ευαγγέλιον: «Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην…» (Ματθ. κε΄ 14).