Κηρυγμα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Τῆς Ἁγίας Ἀνυσίας Ὁσιομάρτυροςτῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (+285), Φιλεταίρου Μάρτυρος (+351), Γεδεών Ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Τυρνάβῳ (+1812). Ήχος Δ΄. Ἐωθ. Ζ΄ Ἀπόστολος και Εὐαγγέλιον Κυρ. Πρό τῶν Φώτων: «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πάσι…» (Β´Τιμ. δ΄5-8). Εὐαγγέλιον: «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου  Ἰησοῦ Χριστοῦ…» (Μαρκ. α΄ 1-8).

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ᾽αἱῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπό Ἀδάμ μέχρι Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος. Τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτη Μαρτυρησάντων. Ήχος Γ΄. Εωθ. Στ΄ Ἀπόστολος και Εὐαγγέλιον Κυρ. Πρό τῆς Χριστοῦ Γέννησης: «Ἀδελφοί, πίστει παρώκησεν Ἀβραάμ εἰς τήν γήν…» (Εβρ. ια΄9-10,32-40). Εὐαγγέλιον: «Βίβλος γεννέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ…» (Ματθ. α΄ 1-25).