H ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ

 ἐπίθεση τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι πλέον ὁλομέτωπη.Δέν ὑπάρχει τομεύς τῆς ἀνθρωπίνης δραστηριότητος, ὁ ὁποῖος νά ἔμεινε ἔξω ἀπό τήν ἐπίθεση αὐτή.Ἡ συνεχής προσπάθεια γιά καταρράκωση τῶν ὑγιῶν θεσμῶν, γιά κατάργηση τῶν ἀγαθῶν ἰδανικῶν, γιά προβολή ὡς προτύπων, πάσης φύσεως σκοτεινῶν καί ἀρρωστημένων καταστάσεων καί «προσωπικοτήτων», ἡ προβολή ἀπό τά μέσα μαζικῆς ΤΥΦΛΩΣΕΩΣ μιᾶς καθημερινότητος γεμάτης βία, σαρκολατρεία, λατρεία τοῦ χρήματος, ἔλαβαν πλέον διαστάσεις πραγματικῆς λαίλαπος καί ὁ,τιδήποτε ἔχει σχέση μέ τήν Πίστη μας εὑρίσκεται ὑπὸ διωγμόν.

Μά, πάνω ἀπό ὅλα αύτά, καταβάλλεται μιά σατανική προσπάθεια, ἡ ὁποία κρύβει τούς περισσότερους κινδύνους.Θέλουν νά μᾶς πείσουν, πώς τό σκότος εἶναι… παντοδύναμο, πώς εἶναι ἀνίκητο καί πώς, θέλομε δέν θέλομε, θά κυριαρχήση.Καθημερινῶς βομβαρδιζόμεθα ἀπό μηνύματα γεμᾶτα «μαυρίλα», μέσω τῶν ὁποίων προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν πώς κάθε άντίδραση στίς θελήσεις τῶν οἰκουμενιστῶν καί παγκοσμιοποιητῶν θά εἶναι ματαία.

Έτσι, κατόρθωσαν νά μετατρέψουν τούς συγχρόνους ἀνθρώπους σέ μιά μάζα δυστυχισμένων ὄντων, πού ἔπαψαν ἀπό καιρό νά χαμογελοῦν, νά χαίρωνται καί νά ζοῦν.Βλέπομε δίπλα μας ἀνθρώπους, χωρίς ἠθικό, χωρίς διάθεση καί δυνάμεις γιά πραγματική ζωή καί ἔτοιμους νά δεχθοῦν πώς «…ἔτσι εἶναι ἡ ζωή…», «τί νά κάνης μπροστά στούς ἰσχυρούς…», «εἴμαστε ἀδύναμοι μπροστά τους…», «μέ τί τρόπο μπορεῖς νά ἀντιμετωπίσης τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς…» καί ἄλλες τέτοιες γεμάτες ἡττοπάθεια σκέψεις…!

Καί ὅμως…!Ἄν ξέραμε τό πόσο ἰσχυροί εἴμαστε…!Ἄν εἴχαμε συνειδητοποιήσει τό πόσο ἀδύναμα εἶναι αὐτά τά σκοτεινά μυαλά πού τούς ἐπιτρέπομε νά μᾶς καταδυναστεύουν…!

Τὰ ἰσχυρά «ὅπλα» είναι δικά μας.Γιά νά τά ἐνεργοποιήσωμε καί νά τά καταστήσωμε ἀποτελεσματικά, δέν ἀπαιτεῖται παρά μόνον ἡ θερμή πίστη στό Χριστό, ἡ ἀγάπη, ἡ ἑνότητα καί ἡ θυσία, πού γεννούν μέσα μας τήν ΕΛΠΙΔΑ.

Αὐτήν ἀκριβῶς, τήν ἐλπίδα, πασχίζουν νά μᾶς στερήσουν οἱ ἀπεργαζόμενοι τά σκοτεινά σχέδια τῶν καιρῶν μας…Μᾶς θέλουν ἀπογοητευμένους, φοβισμένους καί χωρίς διάθεση γιά ἀγῶνες.Μᾶς θέλουν μέ τό κεφάλι κάτω νά συμβιβαστοῦμε μέ μιά μοῖρα μαύρη πού μᾶς τήν παρουσιάζουν ὡς δεδομένη καί ἀναπόφευκτη.

Καθημερινῶς μᾶς ποτίζουν μέ μικρές καί μεγάλες «δόσεις» φόβου.Τά πάντα μαῦρα. Εἰδήσεις ζοφερές… Μόνος τους σκοπός εἶναι νά μᾶς τρομοκρατοῦν καί νά μᾶς κρατοῦν σέ ἀγωνία.Ἔτσι, ἐμποδίζουν τήν ἐλεύθερη καί καθαρή σκέψη, ἐμποδίζουν τήν λήψη σωστῶν ἀποφάσεων καί δημιουργοῦν κοινωνίες ἀνθρώπων ἕτοιμων νά γίνουν δοῦλοι…!

Καί ἐμεῖς παίζομε τό παιχνίδι τους.Σάν φοβισμένα πουλιά, μένομε ἀδρανεῖς, ἀφίνομε τά πάντα στά χέρια τῶν ἐπιδόξων δυναστῶν μας, καί τοῦτο διότι ξεχάσαμε τό πῶς εἶναι τό νά εἶναι κάποιος ἀληθινός Χριστιανός.Ὁ οὐράνιος Πατέρας μας, ΔΕΝ μᾶς θέλει ἀπελπισμένους, «κατσούφηδες», ὑποτεταγμένους καί δειλούς.Μᾶς θέλει δυνατούς, ὥστε νά μποροῦμε νά «σηκωνώμαστε» μετά ἀπό κάθε πτώση μας (πού εἶναι ἀνθρώπινο νά συμβαίνη) καί μᾶς δίδει τά ἀπαιτούμενα ἐφόδια γιά νά εἴμαστε δυνατοί..

 Προσευχή, πού εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μας μαζί Του, εἶναι ἕνα ἀπό τά τεράστια ἐφόδια μέ τά ὁποῖα μᾶς ὥπλισε ὁ Κύριός μας,προκειμένου νά παίρνωμε δύναμη καί νά εἴμαστε ΑΤΡΩΤΟΙ σέ κάθε ἀπειλή.

 Ἐξομολόγησις καί ἡ Θεία Μετάληψις, δημιουργοῦν μία ἀσπίδα ἀδιαπέραστη, ἀρκεῖ βεβαίως νά γίνωνται ἀξίως καί μέ καθαρή καρδιά.Τόσο ἀξεπέραστο ἐμπόδιο γιά τούς ὁπαδούς τοῦ σκότους νά καθυποτάξουν τούς πιστούς εἶναι ἡ Θεία Μετάληψις, ὥστε ἐξαπέλυσαν ἀπό τηλεοράσεως (τήν ὁποίαν ἐλέγχουν πλήρως) ἐπίθεση ἐναντίον της λέγοντας πώς, εἶναι πιθανόν νά μεταδίδεται ἡ… γρίπη μέσω αὐτῆς…!

Καί ἀκούστηκε ἱεράρχης τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας νά δηλώνη πώς «…εἶναι καί τό ἀσήμι ἀπό τό ὁποῖο κατασκευάζεται ἡ Ἁγία λαβίδα, πού προστατεύει ἀπό τά μικρόβια…!», ἀντί νά βροντοφωνάξη πώς «ὅποιος προσέρχεται στήν Θεία Μετάληψη μέ πραγματική ΠΙΣΤΗ, καταλλήλως προετοιμασμένος μέ ἐξομολόγηση, νηστεία καί προσευχή, ὄχι μόνον δέν κινδυνεύει καί ἀπό τά χειρότερα ἀκόμα μικρόβια, ἀλλά ἀντιθέτως παίρνει δύναμη, γιά νά ἀντιμετωπίση μέ ἀποτελεσματικότητα κάθε ψυχικό καί πνευματικό πρόβλημα…!».

Ξέχασαν ὅλοι, πώς τότε πού ἡ Φυματίωση «θέριζε» κυριολεκτικῶς, ΟΥΔΕΝ περιστατικό ἐσημειώθη μεταδόσεως τῆς νόσου μέσω τῆς Θείας Μεταλήψεως καί πώς ΟΥΔΕΙΣ ένόσησε ἐκ τῶν Ἱερέων οἱ ὁποῖοι ἐκοινωνοῦσαν φυματικούς στά νοσοκομεῖα, καί οἱ ὁποῖοι Ἱερεῖς, μετά τό πέρας τῆς Θείας Μεταλήψεως, κατέλυαν τό Ἅγιον Ποτήριον…!

Μᾶς θέλουν, λοιπόν, ἀπελπισμένους…!Μᾶς θέλουν φοβισμένους καί ἀδύναμους.Ὄχι λοιπόν ἀδελφοί μου. Χίλιες φορές ὄχι.Οἱ Χριστιανοί εἴμαστε αἰσιόδοξοι, δυνατοί καί μαχηταί. Ὅσες δυσκολίες καί ἄν παρουσιάζη ἡ σημερινή ζωή (δυσκολίες πού μᾶς τίς κατασκευάζουν, καί γιά τίς ὁποῖες φταῖμε καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μέ τήν ἀπληστία μας καί τόν ἄκρατο καταναλωτισμό μας) μποροῦμε νά εἴμαστε πάντοτε αἰσιόδοξοι, ὅταν ἡ πίστη μας εἶναι θερμή, πραγματική καί ὄχι ἐπίπλαστη, ἐπιφανειακή καί γιά «τά μάτια τοῦ κόσμου»…!

 ἐγωϊσμός, ἡ ἀλαζονεία, ἡ ἀπληστεία καί ἡ ἐπικατάρατη «μόδα», ἀποτελοῦν τροχοπέδη γιά μιά ζωή χαρούμενη, αἰσιόδοξη καί γεμάτη ΕΛΠΙΔΑ.

ς μή κάνωμε τό χατήρι στούς σκοταδιστές. Ὅταν εἴμαστε αἰσιόδοξοι καί μαχητές τῆς ζωῆς, δέν τούς φοβόμαστε.Ἡ Ἐλπίδα πρέπει νά φωλιάση γιά τά καλά μέσα μας. Καί μπορεῖ νά ἐλπίζη, ΜΟΝΟΝ ὁ πραγματικά πιστός, αὐτός πού γνωρίζει πώς δέν εἶναι μόνος ἀλλά πώς δίπλα του βρίσκεται πάντοτε Ὁ Πανάγαθος…!Ὁ «καλός φύλακας Ἄγγελος» τῶν παιδικῶν μας χρόνων, ΔΕΝ εἶναι παραμύθι.

Πάντοτε εὐρίσκεται δίπλα μας, ἀνεξαρτήτως τῆς ἡλικίας μας. Ἀρκεῖ νά μποροῦμε νά νοιώσωμε τήν παρουσία του καί τήν προστασία πού μᾶς προσφέρει σέ κάθε μας βῆμα.
+Π. Ευθύμιος Μπαρδάκας

Comments are closed.